Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Ook Wiebes kan er niet omheen: uitstel van de wet DBA

Vanaf het begin af aan rommelde het al rond de wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties), de opvolger van de VAR-verklaring. Over wat er allemaal misging, hebben wij meerdere keren geschreven: zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen en de Belastingdienst die achter de feiten aanloopt. Nu concludeert ook staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën dat het zo niet verder kan.

Hoe het met de wet DBA en de zzp’er verder gaat, is aan de politieke partijen die na de verkiezingen van maart 2017 een nieuw kabinet vormen. In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de verschillende partijplannen over dit onderwerp (al laat niet elke partij zich hierover uit). Ook kijken we naar hun andere fiscale standpunten voor de ondernemer.

Wiebes hoopt dat zzp’ers weer opdrachten krijgen

Wiebes’ ommezwaai met de wet DBA betekent concreet dat zzp’ers en hun opdrachtgevers voorlopig niet bang hoeven te zijn voor boetes van de Belastingdienst. Die voert geen controles meer uit om te kijken of de zelfstandige die bezig is met een opdracht feitelijk een vast dienstverband heeft. Pas vanaf 1 januari 2018 kan de fiscus deze handhaving weer oppakken.

Met het wegnemen van deze angst hoopt Wiebes dat opdrachtgevers weer aan de slag gaan met zzp’ers. Sinds de entree van de wet zetten de werkgevers hen meer en meer aan de kant. De staatssecretaris mikte met de wet DBA erop de schijnzelfstandigheid onder zzp’ers te bestrijden en daarvoor ook de werkgever verantwoordelijk te maken.

Wat betreft het uitstel is er nog een addertje onder het gras. De Belastingdienst treedt wel op tegen ‘kwaadwillende’ werkgevers die duidelijk frauderen. Dus waarbij het zonneklaar is dat er onder het mom van zelfstandigheid vaste werknemers in dienst zijn.

De verkiezingsprogramma’s: wat staat ondernemers te wachten?

De eerste verkiezingsdebatten worden al gevoerd. De eerste reclamespotjes zijn ook al gelanceerd. Net als de verkiezingsprogramma’s. Wat hebben de verschillende politieke partijen in gedachten voor de ondernemers? De partijen hebben we gerangschikt op basis van het huidige aantal zetels in de Tweede Kamer.

VVD: meer tijdelijke contracten van een langere duur

 • De VVD ziet start-ups en scale-ups (jonge en snelgroeiende bedrijven) als de bakermat van innovatie. De liberalen willen de gebruikelijkloonregeling voor start-ups langjarig verlagen. Dit verlaagt de belastingdruk, waardoor meer geld vrijkomt voor investeringen.
 • Start-ups moeten kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen. Om dit te bewerkstelligen pleit de VVD voor de oprichting van een fonds voor durfkapitaal voor scale-ups die daardoor investeringen kunnen doen.
 • Meer innovatiekredieten voor het midden- en kleinbedrijf. De VVD wil de belastingdruk op de kosten en de winsten van onderzoek en ontwikkeling laag houden.
 • Geen fiscale belemmering bij bedrijfsopvolging, zoals bij familiebedrijven.
 • Werkgevers moeten meerdere tijdelijke contracten van een langere duur kunnen aanbieden.
 • De VVD wil dat de motorrijtuigenbelasting (Mrb) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (Bpm) worden verlaagd.

PvdA: collectieve verzekering voor kleine ondernemers

 • Een nieuw werkgelegenheidsakkoord tussen vakbonden en werkgevers. Met afspraken voor meer zekerheid voor vast werk en voor hogere lonen.
 • Aanpakken van schijnzelfstandigheid onder zzp’ers.
 • Het mkb moet makkelijker krediet krijgen van banken. Met de oprichting van de Nederlandse Investeringsbank moet ook het midden- en kleinbedrijf van kredieten worden voorzien.
 • Om vast werk aantrekkelijker te maken komt er een werknemerskorting.
 • De transitievergoeding moet vanaf de eerste werkdag worden opgebouwd. Hierdoor komt er een scholingsbudget voor alle werknemers en worden de kostenverschillen tussen flex en vast verminderd.
 • Invoering van een collectieve verzekering voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte. Daarmee moet het aantrekkelijker worden om mensen aan te nemen en worden de risico’s verdeeld.
 • Verschuiven van werknemerslasten naar werkgeverslasten.
 • Vermogenden en directeur-grootaandeelhouders betalen momenteel geen premies voor veel collectieve voorzieningen, terwijl ze daar wel aanspraak op maken. De PvdA wil dit veranderen door naar het verzamelinkomen te kijken bij het heffen van belastingen en premies.
 • Niet het bezit van een auto maar het aantal gereden kilometers bepaalt voortaan de wegenbelasting.

PVV: innovatie op laatste plaats

 • Geen geld naar innovatie.
 • Halvering motorrijtuigenbelasting.

Over overige standpunten rond het thema ondernemen meldt de PVV niets in haar partijprogramma.

SP: hogere kleinschaligheidsaftrek

 • Verlaging van de WW-premie voor vast werk en verhoging van diezelfde premie voor flexibel werk. Ontslagvergoeding treedt na één maand in werking en de vergoeding wordt verdubbeld: van een derde naar twee derde van het maandsalaris.
 • Voor het kleinbedrijf worden de kleinschaligheidsaftrek verhoogd en de lasten verlaagd. De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld.
 • De socialisten willen de belastingontwijking en -ontduiking aanpakken. Grote bedrijven en multinationals betalen een eerlijk deel in de belastingen. Geen belastingverdragen met belastingparadijzen.
 • Oprichting van een nationale investeringsbank voor het mkb. Hierdoor krijgen bedrijven betere toegang tot kredieten om te investeren en wordt de ontwikkeling en innovatie van de Nederlandse economie bevorderd.

CDA: mensen vast in dienst nemen moet aantrekkelijker worden

 • Steun voor ondernemers die met risico een eigen bedrijf hebben opgezet en willen uitbouwen. Dat betekent minder regels en het moet makkelijker worden om personeel aan te nemen.
 • Er moet één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komen voor alle werkenden. Iedereen – vast en flexibel in dienst – draagt daar financieel aan bij en kan een beroep doen op deze regeling.
 • Vernieuwing van de bestaande regels bij ziekte om het aantrekkelijk te maken om mensen vast in dienst te nemen. De verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers wordt teruggeschroefd. Bij langere ziekte komt er een private regeling.
 • Voor wat betreft het ontslagrecht: de kantonrechter moet meer ruimte krijgen om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
 • Het CDA pleit voor lagere en eenvoudigere lasten voor ondernemers, met name in het mkb.
 • Stevig optreden tegen bedrijven en multinationals die met slimme constructies belasting ontwijken of ontduiken. Europese afspraken moeten vorkomen dat bedrijven hun heil zoeken in belastingparadijzen. Nederland zelf moet lege brievenbusfirma’s aanpakken en de controles door de Belastingdienst en het toezicht door de Nederlandsche Bank verscherpen. Ook kleinere vormen van belastingontduiking en -ontwijking door burgers en bedrijven moeten worden aangepakt.

D66: lagere belasting op arbeid

 • D66 wil 1 miljard euro extra steken in innovatie. Start-ups en scale-ups moeten beschikken over een grotere hoeveelheid durfkapitaal.
 • D66 wil het aantrekkelijker maken voor mensen om te gaan werken en iemand in dienst te nemen. Dit willen ze bereiken door een sterke verlaging van de belasting op arbeid. Door bijvoorbeeld premies en de belasting te minimaliseren of te vervangen door loonsubsidies.
 • Verkleining van de kloof tussen vaste en flexibele contracten. Er moet daarom een type contract voor alle werknemers worden ingevoerd: het contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent modernisering van het ontslagrecht, met kortere en minder dure procedures, en verandering van de transitievergoeding, waarbij de opbouw direct start. Bij collectief ontslag wordt gekeken naar wie het beste heeft gepresteerd in plaats van de hoeveelheid jaren in dienst.
 • Werknemers zijn duurder dan zzp’ers. Daarom wil D66 door middel van een werknemersaftrek het aantrekkelijker maken om werknemer te zijn.
 • Om de financiële risico’s voor kleine werkgevers te verminderen moeten zij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer zich collectief kunnen verzekeren voor loondoorbetaling in het tweede jaar. Daarnaast verhoging van de Lage Inkomens Voordeel en verlaging van de WW-premie.
 • Om de huidige problemen rond de wet DBA te tackelen en schijnzelfstandigheid te bestrijden pleit D66 voor een simpele zelfstandigenverklaring.
 • De combinatie van autobelastingen, accijnzen, aanschafbelasting en wegenbelasting moet worden beëindigd. Er moet juist worden betaald voor het gebruik van de auto, in plaats van voor het bezit.

GroenLinks: afscheid nemen van (lease)auto

 • Steun voor kleine en startende ondernemers door de komst van een collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers.
 • Inzet is vergroening van de economie. Daarom moet een Groene investeringsbank bedrijven stimuleren om samen met de overheid meer te investeren in grote groene projecten en innovatie.
 • GroenLinks bestrijdt belastingontwijking door multinationals door het beperken van fiscale ontwijkingsmogelijkheden. Nederland maakt zich hard voor een geharmoniseerde Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting met een minimumtarief.
 • Multinationals moeten per land openbaar maken hoeveel vennootschapsbelasting zij betalen, hoeveel de winst bedraagt en wat de omvang van hun activiteiten is. Speciale belastingafspraken met de fiscus komen in de openbaarheid.
 • Verlaging van de lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid voor lage en middeninkomens.
 • Vaste contracten worden aantrekkelijker. Werkgevers betalen meer voor tijdelijke contracten via onder andere hogere WW-premies. Transitievergoeding voor flexwerkers vanaf de eerste dag dat zij werken.
 • Meer controle op schijnzelfstandigheid.
 • Als het gaat om auto’s pleit GroenLinks ervoor om degenen die op drukke plekken in de spits of in een vieze auto rijden een hoger tarief te laten betalen. Werknemers worden gestimuleerd om te kiezen voor fiets, trein of deelauto en afscheid te nemen van een eigen (lease)auto. Tot slot worden volledig elektrische leaseauto’s fiscaal goedkoper en auto’s met een verbrandingsmotor worden duurder.
Send this to a friend