Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Algemene voorwaarden

Om misverstanden over afspraken, kosten en verantwoordelijkheden te voorkomen, heeft Koppel Advies een en ander duidelijk vastgelegd in haar Algemene Voorwaarden.

De hieronder staande algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten verleend aan Koppel Services B.V..

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: Koppel Services B.V. gevestigd Prins Hendrikkade 184 te Amsterdam, tevens handelend onder de naam Koppel Advies en Koppel Services

3.  Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de Opdrachtnemer te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

– het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke en/of bedrijfseconomische aard;

– het verzorgen van fiscale aangiften;

– het behandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden;

– het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder hoger

beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures;

– het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen;

– het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten

en kredietrapportages;

– het verstrekken van advies op administratief gebied en de integratie van administratie in toegepaste

software alsmede de implementatie daarvan;

– het verstrekken van advies op gebied van business proces management;

Al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

5. Opdrachtaanvaarding: alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

6. Bedingen: alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.
B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2. De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt  tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen, bijvoorbeeld per brief of e-mailbericht.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Onder ‘gegevens en bescheiden’ moet mede worden verstaan de door de opdrachtnemer benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van Opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. Tevens dient hieronder te worden begrepen de gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. Indien en voor zover Opdrachtgever aan Opdrachtnemer software en / of digitale bestanden ter beschikking heeft gesteld om te bewerken in het kader van de opdracht en bewerking door Opdrachtnemer heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden dan berusten alle rechten, waaronder de auteursrechten, betreffende de bewerkte software en / of digitale bestanden bij Opdrachtnemer en zijn deze derhalve niet aan te merken als te retourneren bescheiden. Voor zover dit is vereist, draagt Opdrachtgever hierbij alle rechten, waaronder de auteursrechten, betreffende de bewerkte software en / of digitale bestanden over aan Opdrachtnemer die deze overdracht hierbij accepteert. Deze overeenkomst geldt tevens als de akte van overdracht van alle rechten, waaronder de auteursrechten, betreffende de bewerkte software en/of digitale bestanden. Voor zover van toepassing, zal Opdrachtgever redelijkerwijs alle handelingen verrichten die vereist kunnen zijn om de hierboven genoemde overdracht van rechten geheel uit te voeren.

7.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

9. Opdrachtnemer is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht, niet verplicht de hem door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor opdrachtnemer geldende bewaartermijn te bewaren.
E. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

2.  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4. De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

5. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;

b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

6. Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening van het Register Belastingadviseurs.

7. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

8. Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

9. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

10. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

11. Als uit de administratie van opdrachtnemer blijkt dat er tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, worden deze aangemerkt als incidentele opdracht. Opdrachtnemer beschouwt deze incidentele opdracht als meerwerkzaamheden.
F. TERMIJNEN

1. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.
G.  AANVANG, DUUR, OPZEGGING, ONTBINDING

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.

3. De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

4. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

5. Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

6. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. Indien en voor zover Opdrachtgever aan Opdrachtnemer software en/ of digitale bestanden ter beschikking heeft gesteld om te bewerken in het kader van de opdracht en heeft ook daadwerkelijk bewerking door Opdrachtnemer plaatsgevonden, dan berusten alle rechten, waaronder de auteursrechten, betreffende de bewerkte software en / of digitale bestanden bij Opdrachtnemer conform artikel D.6 van deze overeenkomst en zijn deze derhalve niet aan te merken als te retourneren bescheiden.
H. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

2. Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

3. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele Opdrachtgevers te herleiden zijn.

7. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
I. PERSOONSGEGEVENS

1. In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

2. In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

3. Opdrachtnemer treedt op als de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van haar activiteiten zoals in het eerste en tweede lid van dit artikel staan vermeld. Deze verwerking van persoonsgegevens  door opdrachtnemer vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
J. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de onder J-2 genoemde producten – waaronder ook moet worden begrepen onderdelen van die producten – aan derden ter hand te stellen, tenzij hij dat doet om een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Opdrachtnemer in te winnen.
K. HONORARIUM

1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, danwel wijziging of uitbreiding van de opdracht door Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

4. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend op basis van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtgever zijn verricht.

5. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting (btw) per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, afhankelijk van de met Opdrachtgever overeengekomen termijnen.

6. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
L. BETALING

1. Opdrachtgever dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen, in euro’s. Dat kan ten kantore van Opdrachtnemer of door storting op bankrekening van Opdrachtnemer en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of compensatie.

2. Als Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, zal hij hiervan onverwijld door Opdrachtnemer van op de hoogte worden gesteld en krijgt Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid van betaling binnen 7 dagen na de verzenddatum van de kennisgeving tot achterblijven van de betaling.

3. Als Opdrachtgever niet binnen de onder 2 genoemde termijn – dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn – heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag als onder punt 2 genoemd, Opdrachtgever de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW in rekening te brengen tot de datum van complete voldoening, onverminderd de verdere invorderings- en verhaalrechten die Opdrachtnemer heeft. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding voor administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen ter grootte van € 50, -.

4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 procent van het te vorderen bedrag. Het recht van Opdrachtnemer om aanspraak te maken op buitengerechtelijke kosten, laat alle overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder het recht om in plaats van buitengerechtelijke kosten of naast de buitengerechtelijke kosten schade te vorderen, onverlet.

5.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

7. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtnemer heeft betaald, of daarvoor zekerheid heeft gesteld.
M. KLACHTEN

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of  het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk binnen 7 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een bezwaar als in het eerste lid (M-1) bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame honoreert.

3. Als Opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden of dienstverlening door Opdrachtnemer, kan hij gebruik maken van de klachtenregeling van Opdrachtnemer. Via deze regeling kan Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk kenbaar maken, waarna Opdrachtnemer alles in het werk zal stellen om de klacht naar volle tevredenheid op te lossen.  De klachtenregeling is opvraagbaar via telefoonnummer 020 – 344 59 00.

4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
N. OVERMACHT

1. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een hem niet toerekenbare oorzaak, zoals onder andere stagnatie van de bedrijfsvoering van zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Opdrachtgever heeft, als de situatie beschreven in N-1 zich voordoet, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
O. AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de Beroepsuitoefening (RBU) van het Register Belastingadviseurs te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de Opdrachtgever toe te zenden.

2. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-).

3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel, is Opdrachtnemer evenwel niet aansprakelijk voor:

a) Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

b) Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

d) Bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.
P. VERVALTERMIJN

Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
Q. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

4. Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register Belastingadviseurs. Alsdan zal de Raad van Tucht alvorens de klacht in behandeling te nemen partijen voorstellen door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.
R WIJZIGINGEN

1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

3. De in het voorgaande lid genoemde kennisgeving zal vergezeld gaan met ofwel de gewijzigde voorwaarden en/ of met de verwijzing naar de directe link op de site van opdrachtnemer waar de gewijzigde Algemene voorwaarden kunnen worden ingezien.

Klik hier om meer informatie op te vragen

Send this to a friend