Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

26-05-2014

Waardering onderhanden werk

Waardering onderhanden werk

Per 1 januari 2007 is de fiscale waardering van onderhanden werk aangepast. Sinds die datum moet onderhanden aangenomen werk worden gewaardeerd op een gedeelte van de overeengekomen vergoeding. In de memorie van toelichting bij het betreffende wetsvoorstel is opgemerkt dat de wijziging inhoudt dat voortaan niet alleen de directe kosten maar ook het aandeel in het constante deel van de algemene kosten en een winstopslag in de waardering moeten worden opgenomen. Volgens een besluit van Financiën uit 2010 ziet de verplichte activering niet op de voor het aangenomen werk gemaakte kosten. De kosten van aangenomen werk komen in beginsel via de winst-en verliesrekening in aftrek in het jaar waarin de kosten gemaakt worden. Er geldt een uitzondering voor rente die betrekking heeft op onderhanden werk en waarop een aftrekbeperking van toepassing is. Die rente komt door de aftrekbeperking niet in aftrek op de winst. De rentekosten worden ook niet geactiveerd en dus wordt daarop niet afgeschreven.

In een procedure ging het om de samenloop tussen de waardering van onderhanden werk en de aftrekbeperking voor betaalde rente bij een overschot aan vreemd vermogen. De belanghebbende meende dat de rente die betrekking had op het onderhanden werk geactiveerd moest worden. De aftrekbeperking zou daardoor niet van toepassing zijn. Hof Den Bosch stelde vast dat partijen het erover eens waren dat de rente in eerste instantie ten laste van de winst kwam. Het hof wees naar de tekst van de wet, waarin staat dat de waardering een gedeelte van de overeengekomen vergoeding is. Dat betekent volgens het hof dat de verschuldigde rente niet geactiveerd moet worden. De hiervoor gememoreerde passage uit de memorie van toelichting houdt volgens het hof niet in dat de wetgever bedoeld heeft dat kosten geactiveerd moeten worden. Dat de overeengekomen vergoeding de kosten omvat maakt dit niet anders. De uitkomst is volgens het hof dat door de werking van de aftrekbeperking een deel van de rente niet in mindering komt op het resultaat.

Send this to a friend