Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-04-2013

Voorwaarden verminderen pensioen in eigen beheer

Voorwaarden verminderen pensioen in eigen beheer

Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om zonder gevolgen voor de loonbelasting pensioenaanspraken die door een BV in eigen beheer worden gehouden te verminderen. Dat kan alleen als het vermogen van de BV ontoereikend is op de pensioeningangsdatum om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. De vermindering van pensioenaanspraken kan plaatsvinden in door de minister van Financiën aangewezen gevallen, als is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden. Tot en met 31 december 2015 ook al ingegane in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen worden verminderd zonder gevolgen voor de loonbelasting.

Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan om zonder fiscale gevolgen de pensioenaanspraken te kunnen verminderen.

1. De dekkingsgraad op de pensioeningangsdatum is 75% of lager. Dat houdt in dat de waarde in het economische verkeer van de activa niet meer dan 75% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting bedraagt. De activa worden daarbij evenredig toegerekend aan de pensioenverplichting en de overige passiva van het pensioenlichaam;
2. De onderdekking is het gevolg van door het pensioenlichaam geleden reële ondernemings- of beleggingsverliezen;
3. De pensioenaanspraken worden verminderd tot de dekkingsgraad 100% bedraagt. Verdere verlaging is niet toegestaan;
4. De vrijval van de pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van het pensioenlichaam en vormt geen informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst. Het vrijgevallen deel van de pensioenverplichting heeft geen invloed op de hoogte van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in het pensioenlichaam;
5. Als er meerdere pensioenaanspraken zijn moet de vermindering naar evenredigheid plaatsvinden. Als een aanspraak op ouderdomspensioen wordt verminderd, moet het partnerpensioen in gelijke mate worden verminderd;
6. Tot slot dienen alle betrokkenen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de vermindering van de pensioenaanspraken en met de daarvoor geldende voorwaarden.

Voorbeeld
Een dga heeft een toegezegd ouderdomspensioen van € 60.000 per jaar. De activa van de BV bedragen € 500.000. De fiscale waarde van de pensioenverplichting bedraagt € 750.000. De BV heeft een schuld aan overige crediteuren van € 50.000. De dekkingsgraad van de pensioenverplichting is 500.000/800.000 * 100% is 62,5%. Mits aan de voorwaarden is voldaan, kunnen de pensioenaanspraken eenmalig worden verminderd met 37,5%. Na vermindering bedraagt het jaarlijkse ouderdomspensioen nog € 37.500.

De fiscale waarde van de pensioenverplichting daalt met 37,5% (€ 281.250) van € 750.000 naar € 468.750.

N.B. Als de schuld van € 50.000 een hogere rangorde heeft dan de pensioenverplichting is de dekkingsgraad 60%, namelijk (500.000 -/- 50.000)/ 750.000 * 100%.

Send this to a friend