Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-06-2013

Voorstel belastinghervorming

Voorstel belastinghervorming

Belastinghervorming

De Commissie Van Dijkhuizen heeft haar eindrapport aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën. De Commissie was gevraagd om voorstellen te doen voor belastinghervorming (budgettair neutraal). Zij adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudigere toeslagen. Concreet stelt de commissie onder meer het volgende voor:

Vermindering tariefschijven: Het aantal tariefschijven in de inkomstenbelasting terug brengen van vier naar twee, namelijk een eerste schijf van 37% (tot € 62.500) en een tweede schijf van 49% (toptarief);
– Box 1 tarief gepensioneerden: Gelijkstelling van het box 1-tarief voor gepensioneerden aan het tarief voor werkenden;
– Afschaffing aftrekposten: Afschaffing van een flink aantal aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek (in acht jaar), de stakingsaftrek, S&O aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek arbeidsongeschikten (in acht jaar), giftenaftrek en de scholingsaftrek;
Beperking hypotheekrenteaftrek: Hypotheekrenteaftrek volgens een forfaitair annuïtair schema, ook voor bestaande hypotheken, waarbij de rente slechts tegen het tarief van de eerste schijf kan worden afgetrokken;
– Introductie ‘huishoudtoeslag’: Integratie van de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget in één ‘huishoudentoeslag’;
– Verlaging forfaitair rendement in box 3: Verlaging van het forfaitair rendement van 4% naar 2,4%;
– Afschaffing vrijstelling/toeslagen Box 3: Afschaffen van de ouderentoeslag en heffingsvrij vermogen in box 3;
– Aanpassing gebruikelijk loon dga: Beperking van de ‘doelmatigheidsmarge’ in de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van 30% tot 10%; hierdoor mag het gebruikelijk loon van een dga niet meer dan 10% afwijken van een marktconforme beloning;
– Introductie Box 2 forfaitair rendement: Introductie van forfaitair rendement voor box 2 vermogen van 2,4%, net als geldt voor box 3 vermogen, waarbij werkelijk uitgekeerde ab-dividenden in mindering komen op dit forfaitaire rendement;
– Verlaging tarief box 2: Verlaging van het box 2 tarief van 25% tot 22%;

Winstbox
In het rapport wordt verder nog aangegeven dat de besparing die de invoering van de winstbox zou hebben, ook via afschaffing van de zelfstandigenaftrek kan worden bereikt. De commissie lijkt hier dan ook geen voorstander van de introductie van een winstbox te zijn en heeft geen verdere opmerkingen gemaakt hierover.

Eigen woning in box 3
De commissie geeft verder aan dat de eigen woning en de eigenwoningschuld in box 3 thuis horen. Op termijn zouden daarom stappen moeten worden gezet naar een geleidelijke overgang naar box 3 met een nader te bepalen vrijstelling voor de eigen woning.

De komende weken zullen wij de voorstellen van de commissie Dijkhuizen puntsgewijs bespreken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bron: RB

Send this to a friend