Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

26-12-2012

Schenken en 2e Kerstdag

Schenken en 2e Kerstdag

Schenken en 2e Kerstdag
Een vervolg op het artikel van gisteren. Daar waar gisteren een aantal technische mogelijkheden beschreven zijn, gaan we nu over tot een beschrijving over hetgeen wat er aan kwantiteit van schenkingen gedaan kan worden.

Voordelen van schenken
Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting is het vaak voordelig om door middel van jaarlijkse schenkingen uw vermogen te verminderen, dit vanwege de progressie in het tarief en de mogelijkheid jaarlijks de algemene vrijstelling van de schenkbelasting te benutten.
Als in 2012 schenkingen worden verricht, levert dat een besparing op van box 3-heffing (over 2013) bij de schenker. Daar staat tegenover dat de ontvanger van de schenking zijn box 3-vermogen ziet toenemen en dus wellicht (meer) inkomstenbelasting (over 2013) is verschuldigd. Door een kleinere nalatenschap is bij het overlijden minder erfbelasting verschuldigd.

Maak gebruik van vrijstellingen
Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een schenking doen, zonder dat het kind daarover schenkbelasting is verschuldigd. In 2012 is het vrijgestelde bedrag voor schenkingen per kind € 5.030. Voor kinderen van 18 tot en met 34 jaar mag u eenmalig € 24.144 belastingvrij schenken.
U kunt ook van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruikmaken als uw eigen kind buiten deze leeftijd valt, maar zijn of haar partner (echtgenoot of geregistreerde partner) nog niet. Als een hoger bedrag wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag is het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd.
Over dit meerdere tot € 115.708 bedraagt de schenkbelasting voor kinderen 10%, daarboven is 20% verschuldigd.

De hoge (eenmalige) vrijstelling schenkbelasting geldt per ouderpaar en niet per ouder. Ook als de ouders gescheiden zijn, kan een vrijstelling dus maar één keer worden benut. Aan overige verkrijgers (bijvoorbeeld kleinkinderen of derden) kunt u in 2012 onbelast een bedrag schenken van maximaal € 2.012.

De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting wordt met ingang van 2013 verhoogd van 35 jaar naar 40 jaar.
De verhoging van de leeftijdsgrens geldt ook voor een aanvullende schenking ten behoeve van de eigen woning als vóór 2010 al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling onder de tot 2010 geldende voorwaarden.

Eenmalige vrijstelling van € 50.300 aan kind voor eigen woning of studie
Er geldt in 2012 een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van maximaal € 50.300 van ouders aan een kind van 18 tot 35 jaar, als het kind de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, de kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal, of beklemming of een aflossing van de eigenwoningschuld.
Deze vrijstelling geldt ook als de schenking is bestemd voor het betalen van de kosten van een studie of een opleiding voor een beroep van het kind. De kosten voor een dergelijke studie moeten ten minste € 20.000 per jaar bedragen.

Van een schenking voor een studie moet een notariële akte worden opgemaakt.
Als de schenking wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning van het kind is een notariële akte niet meer verplicht. Wel moet met schriftelijke bescheiden kunnen worden aangetoond dat de schenking daadwerkelijk is betaald en door de ontvanger is gebruikt voor de eigen woning.

Volgens de belastingplannen wordt de leeftijdsgrens met ingang van 2013 verhoogd van 35 naar 40 jaar.

Aangifte schenkbelasting
Als u in 2012 een schenking doet of heeft gedaan boven de algemene vrijstellingen van € 5.030 of € 2.012, moet u vóór 1 maart 2013 aangifte schenkbelasting doen. Het schenken binnen de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 24.144 of € 50.300 moet u ook in een aangifte schenkbelasting aangeven, onder vermelding dat van deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt.
De Belastingdienst moet immers weten of en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut.

Ondernemingsvermogen
Het kan fiscaal voordelig zijn om ondernemingsvermogen of een pakket aanmerkelijk belangaandelen in een eigen bv (geleidelijk) te schenken aan de kinderen. De toekomstige waardestijging van de onderneming of de bv komt daardoor (deels) toe aan de kinderen. Het vermogen bij overlijden van de ouder is lager, waardoor minder erfbelasting is verschuldigd.
Als ondernemingsvermogen of een pakket aanmerkelijk belangaandelen wordt geschonken, geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenkbelasting. Deze vrijstelling bedraagt 100% voor een going-concernwaarde van de onderneming tot maximaal € 1.006.000. Als de going-concernwaarde van de onderneming hoger is dan € 1.006.000, geldt een vrijstelling van 83%. Bij gebruikmaking van de regeling, kan de verkrijger bovendien voor de verkrijging van het deel boven het vrijgestelde ondernemingsvermogen gedurende tien jaar rentedragend uitstel van betaling van de verschuldigde schenkbelasting krijgen.

WOZ-waarde geërfde woning
Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt echter altijd (ten minste) een jaar voor de overlijdensdatum. Sinds 1 januari 2012 heeft de verkrijger van een woonhuis de mogelijkheid om te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde die geldt voor het jaar ná het jaar van overlijden. Kies de laagste WOZ-waarde voor de aangifte erfbelasting.
Fiscaal partnerschap erf- en schenkbelasting

Voor echtgenoten geldt een hoge vrijstelling als één van de echtgenoten komt te overlijden. Ook samenwoners kunnen van die hoge vrijstelling gebruik maken. Samenwoners zijn voor de erfbelasting partners als zij:
• beiden meerderjarig zijn;
• op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) of een daarmee overeenkomende administratie buiten Nederland;
• een notarieel samenlevingscontract hebben met een wederzijdse zorgverplichting. Dit geldt niet als de samenwoners tot het tijdstip van overlijden of de schenking ten minste vijf jaar staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de GBA of een daarmee overeenkomende administratie buiten Nederland;
• geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn (tenzij een van de partners mantelzorger is) en
• niet al partner zijn met iemand anders.

Send this to a friend