Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-12-2012

Schenken en 1e Kerstdag

Schenken en 1e Kerstdag

Schenken en 1e Kerstdag
Het is 1e Kerstdag, toch nog even snel de mail nazien en kijken of er meer aardse zaken op het World Wide Web zijn te beleven op deze feestdag. Omdat u vandaag (en morgen) toch genoeg tijd heeft maken we er maar eens een paar langere artikelen van over schenkingen aan de kinderen. Als ze vanavond of morgenavond aan het Kerstdiner aanschuiven kunt u ze wellicht "iets leuks vertellen" van hetgeen u vandaag en morgen kunt lezen.

Vormen van schenking
De meest gangbare schenking is de schenking in contanten. Uiteraard kunnen ook andere zaken worden geschonken, bijvoorbeeld onroerende zaken, een kunstcollectie of effecten.

Geld uitlenen aan uw kind
Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. De ouder wordt geacht 4% rendement te halen over de lening aan het kind (dit is het rendementspercentage van box 3). Hierover is 30% belasting verschuldigd, effectief derhalve 1,2%. Als de ouder meer dan die 4% in rekening brengt aan het kind, heeft dit bij de ouder geen gevolgen voor de belastingheffing in box 3.
Voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box 1-inkomen. Als een hoger rentepercentage dan 4 geldt, is dit hogere percentage aftrekbaar. Het is ook nog mogelijk dat de ouder de hogere rente terug schenkt aan het kind.
Zorg ervoor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek.

Pas eventueel renteloze of laagrentende lening uit het verleden aan
Als in het verleden een renteloze of laagrentende direct opeisbare lening aan een kind is verstrekt, kan het voordelig zijn om zo’n lening aan te passen. Tot en met 2009 hoefde het kind namelijk geen schenkbelasting te betalen over de niet of te weinig bedongen rente. V
anaf 1 januari 2010 is het kind jaarlijks schenkbelasting verschuldigd als het rentepercentage van de lening minder dan 6% bedraagt. In dat geval is het verschil tussen de overeengekomen rente en 6% belastbaar voor de schenkbelasting.

Schenken met behoud van beschikkingsmacht mogelijk
Als het gewenst is om te schenken, maar u tegelijkertijd de beschikkingsmacht over de liquide middelen wilt behouden, kan gekozen worden voor een “papieren schenking”. Een papieren schenking wordt voor de erfbelasting geaccepteerd als hiervoor een notariële schenkingsakte is opgemaakt of als er sprake is van een zelf opgestelde schenkingsakte die wordt ondertekend (bekrachtigd) door een notaris.
Deze laatste mogelijkheid geeft een besparing op de notariskosten. Essentieel is dat de schenker jaarlijks 6% rente betaalt aan de verkrijger (en de rente dus niet wordt bijgeschreven). Wordt de rente niet betaald, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat het bedrag van de schenking bij uw overlijden door uw kind krachtens erfrecht is verkregen en mist de schenking haar doel.

Er kan worden geschonken onder bewind. Hierdoor kan de ontvanger van de schenking niet zelfstandig beschikken over het vermogen. De schenker kan eventueel samen met de begiftigde een beheerder (bewindvoerder) van de schenking aanwijzen. Vaak is dat de schenker zelf. V
erder moet een bewindakte worden opgemaakt. Het bewind kan eindigen bij een bepaalde leeftijd of een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld bij het afstuderen van een kind).

De schenker kan ervoor kiezen een herroepelijke schenking te doen. In dat geval wordt weliswaar geschonken, maar kan de schenker de schenking later terugvorderen door herroeping van de schenking. Dit kan bijvoorbeeld als de verkrijger de schenking gebruikt voor een doel waar de schenker het niet mee eens is.
Een notariële akte is niet per se nodig maar heeft wel het voordeel dat achteraf geen discussie over de schenking ontstaat.

Schenking met uitsluitingsclausule
In een schenkingsakte kan een uitsluitingsclausule worden opgenomen. Dit regelt dat de schenking bij een echtscheiding eigendom blijft van het kind en niet voor de helft wordt opgeëist door de ex-echtgenoot van het kind.

Laat testament beoordelen
Met een testament kan veel erfbelasting worden bespaard voor de erfgenamen. Er zijn veel testamentvormen. Zowel de persoonlijke situatie als de vermogenspositie is doorgaans niet statisch, maar onderhevig aan veranderingen. Als zich wijzigingen in die situaties hebben voorgedaan is het aan te raden om te kijken of het bestaande testament nog wel “passend” is. Een beoordeling van het testament is dan ook aan te bevelen.
Daarbij kan dan ook worden beoordeeld of het huwelijksgoederenregime nog wel past bij de persoonlijke omstandigheden.

Beneficiair aanvaarden of zelfs verwerpen als erfenis alleen uit woning bestaat?
De hoogte van een nalatenschap kan onduidelijk zijn. Dit geldt ook als de erfenis alleen maar uit een woning bestaat en er een hypotheek op de woning rust die in de buurt komt van de WOZ-waarde van de woning. Tegenwoordig staan veel geërfde woningen voor langere tijd te koop. Niet alleen de vraag wanneer de woning wordt verkocht maar ook tegen welke prijs, zal menig erfgenaam bezighouden. Het kan in zo’n situatie verstandig zijn de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. De nalatenschap wordt dan aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving zodat er geen aansprakelijkheid ontstaat ten aanzien van de (hypotheek)schulden. Is de nalatenschap negatief, dan kan het verstandig zijn de nalatenschap te verwerpen.

Fijne Kerstdagen!

Send this to a friend