Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-10-2012

Rapport belastingwijziging commissie inkomstenbelasting

Rapport belastingwijziging commissie inkomstenbelasting

Toekomstmuziek: een lastige partituur.

Via het Register Belastingadvieurs ontvingen wij de rapportage van de commissie Van Dijkuizen. De commissie houdt zich bezig met Het schrijven van een uitdagende partituur om toekomstmuziek te componeren. Of deze uitvoering in haar huidige vorm nog zal worden opgevoerd is nog maar de vraag. Indien de componisten, critici en arrangeurs er in de 2e en 1e kamer hun dirigeerstok over dergelijke partituren hebben laten gaan ontstaat veelal een geheel andere deun. De aftrek een toontje hoger , de BTW een toontje lager. Het rapport en haar conclusies onthouden we u uiteraard niet.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers op 17 februari 2012 de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (Commissie Van Dijkhuizen) aangesteld. De commissie heeft zich gebogen over de mogelijkheden tot herziening van de inkomstenbelasting en de toeslagen.  In verband met de val van het kabinet en de vervroegde verkiezingen in september 2012 heeft de commissie vandaag een interimrapport aangeboden aan de staatssecretaris. Het definitieve rapport zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 worden gepubliceerd. Het interimrapport is tevens aan de formateurs gezonden en is daardoor wellicht ook nog van invloed op de formatie en het pakket Belastingplan 2013.

In het interimrapport doet de commissie de volgende voorstellen:

Tarieven inkomstenbelasting en loonbelasting
De tarieven van de inkomstenbelasting en loonbelasting worden verlaagd en het aantal schijven wordt beperkt tot twee. De eerste schijf bedraagt 37% en loopt tot een inkomen van circa € 62.000. Daarboven bedraagt het tarief 49%.

Hypotheekrente
De aftrekbaarheid van de hypotheekrente wordt voor zowel bestaande als voor nieuwe gevallen beperkt via een dertigjarig forfaitair-annuïtair schema. Dit schema wordt vastgesteld op het moment van het aangaan van de schuld en ligt gedurende de looptijd van de lening vast. Voor bestaande gevallen wordt het forfaitair-annuïtair aflossingsschema vastgesteld op 31 december 2013. In de voorstellen van de commissie bestaat echter geen verplichting tot daadwerkelijk aflossen van de eigenwoningschuld. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen stelt de commissie voor om de rente over een restschuld die ontstaat na de verkoop van een woning gedurende een periode van twaalf jaar fiscaal aftrekbaar te maken. Daarnaast stelt de commissie voor om de inkomsten uit eigen woning voortaan tegen een tarief van maximaal 37% in de heffing van de inkomstenbelasting te betrekken. De hypotheekrente kan daardoor slechts tegen een tarief van maximaal 37% worden afgetrokken.

Kapitaalverzekering eigen woning
De vrijstelling voor de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en vergelijkbare regelingen (SEW en BEW) wordt afgeschaft. Daardoor is het niet langer mogelijk om belastingvrij kapitaal op te bouwen voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Belastingkortingen
Teneinde de arbeidsparticipatie te bevorderen stelt de commissie voor om de arbeidskorting in 2014 te verhogen met € 70, oplopend tot € 410 in 2017. Daarnaast worden de verhoogde bijstandsuitkering en de alleenstaande ouderkorting vervangen door een verhoging van het kindgebonden budget en wordt de ouderschapsverlofkorting afgeschaft.

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.

Omzetbelasting
De commissie stelt voor om zowel het algemene als het verlaagde tarief in de volgende kabinetsperiode met twee procentpunt te verhogen. Na deze verhoging bedraagt het algemene tarief 23% en het verlaagde tarief 8%.

Verhoging huren
De huren gaan meer stijgen dan de inflatie. Het woningwaarderingsstelsel wordt afgeschaft. In plaats daarvan wordt de maximaal redelijke huur vastgesteld op 4,5% van de WOZ-waarde. De extra huuropbrengsten worden volledig afgeroomd door een hogere verhuurdersheffing.

Het rapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen is te vinden op de site van de rijksoverheid.

Send this to a friend