Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

20-12-2010

Ondernemers nieuwe regels 1 januari 2011

Ondernemers nieuwe regels 1 januari 2011

Nieuwe regels per 1 januari 2011
Per 1 januari 2011 krijgt u als ondernemer te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze regels.

Het overzicht wordt steeds aangevuld met nieuwe en gewijzigde regels waarvan de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2011 definitief is.

 

Belastingen
Bpm wordt omgebouwd naar belasting op uitstoot
De aanschafbelasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) wordt omgebouwd van heffing op basis van catalogusprijs naar heffing op basis van CO²-uitstoot (zuinigheid). In 2011 worden de tarieven en percentages bpm aangepast.

 

Heffingsrente en invorderingsrente per 1 januari 2011
Het percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente is vastgesteld op 2,5.

 

Tarieven verpakkingenbelasting worden aangepast
De tarieven van de verpakkingenbelasting worden aangepast.

 

Verplicht gebruik EMCS bij vervoer van accijnsgoederen binnen EU
U wordt bij vervoer van accijnsgoederen binnen de EU verplicht gebruik te maken van het Excise Movement and Control System (EMCS).

 

Werkkostenregeling vervangt systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen
Het nieuwe stelsel van de werkkostenregeling vervangt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Overgangsperiode tot 2014!

 

Digitale overheid
Einde aan DigiD voor bedrijven
U kunt tot 1 januari 2011 gebruik maken van DigiD bedrijven. eHerkenning volgt DigiD bedrijven op.

 

Identificatie Omgevingsloket online met eHerkenning
U kunt zich bij de aanvraag van een omgevingsvergunning via Omgevingsloket online identificeren met eHerkenning. Met eHerkenning kunt u zich op een veilige en eenvoudige manier identificeren als u elektronisch zaken doet met de overheid. U kunt met bestaande middelen zoals een bankpas, mobiele telefoon of token bijvoorbeeld een subsidie aanvragen. U hebt geen andere (inlog)code of ander wachtwoord nodig. eHerkenning is de opvolger van DigiD voor bedrijven.

 

Ondernemersregelingen
Caribisch Nederland kan ook ondernemersregelingen aanvragen
U kunt als onderneming in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een aantal ondernemersregelingen aanvragen.
Innovatiekredieten;
Innovatieprestatiecontracten (IPC);
Innovatievouchers;
Prepare2start;
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB);
Groeifaciliteit;
Garantie ondernemersfinanciering (GO).

 

Geld voor verbetering dierenwelzijn
Er komt Europees geld beschikbaar voor 2 regelingen die het dierenwelzijn verbeteren.

Certificeringregeling
De certificeringregeling vergoedt de extra kosten die u moet maken om in aanmerking te komen voor een certificaat diervriendelijk produceren.

Dierenwelzijnregeling
De dierenwelzijnregeling subsidieert maatregelen die het welzijn van kippen en varkens verbeteren.

 

Verruimingen BMKB, GO en Groeifaciliteit verlengd
De verruimingen van de garantieregelingen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Regeling groeifaciliteit worden met 1 jaar verlengd tot en met 2011.

 

Regeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verruimd
De regeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verruimd.Wat verandert er?
U kunt een afdrachtvermindering van 46% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 220.000 (1e schijf).
U kunt een afdrachtvermindering van 16% toepassen op het totale S&O-loon vanaf € 220.000 (2e schijf).
Het maximumbedrag aan afdrachtvermindering (het plafond) is € 11 miljoen.
Voor wie?
Ondernemingen (met name het mkb) met personeel in dienst

 

Rechtspraak
Heffing en incasso griffierechten aan begin procedure
U betaalt het griffierecht aan het begin van de juridische procedure.Het griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken is vervangen door een nieuw griffierechtenstelsel.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Vaststelling van vaste tarieven.
De bijzondere tarieven voor verschillende soorten zaken, van de aparte regeling voor het kort geding en van de regeling op basis waarvan het griffierecht wordt berekend als percentage van de vordering, zijn afgeschaft.
Invoering van een vast laag tarief voor on- en minvermogenden.
De regeling op basis waarvan on- en minvermogenden gedeeltelijk worden vrijgesteld van de heffing van het griffierecht (indebetstelling) is afgeschaft.
Introductie in het griffierechtenstelsel van het uitgangspunt van voorafgaande inning van het griffierecht bij het begin van de procedure.
Dit vervangt de regeling op basis waarvan het griffierecht niet per se vooraf hoeft te zijn voldaan.
Afschaffing van de inning van de proceskostenveroordeling door de griffie, nadat een on- of minvermogende partij de procedure heeft gewonnen.

 

Personeel
Beleidsregels arbeidsomstandigheden worden afgeschaft
Een deel van de beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving komt te vervallen. Op 1 januari 2011 worden 76 van de 92 beleidsregels arbeidsomstandigheden ingetrokken. De rest vervalt per 1 januari 2012.
In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers in arbocatalogi afspraken gemaakt op welke wijze aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving kan worden voldaan.

 

Minimum(jeugd)loon wordt verhoogd
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met 0,59%.Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers. Ook als het gaat om buitenlandse werknemers die u inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.
Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd.
De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.

 

Minimumleeftijd buschauffeurs wordt verlaagd
De minimumleeftijd van 21 jaar voor buschauffeurs wordt verlaagd.De minimumleeftijd van 21 jaar voor buschauffeurs wordt, bij wijze van experiment, verlaagd. U kunt onder strikte voorwaarden vanaf 18 jaar rijden op trajecten korter dan 50 kilometer. Vanaf 20 jaar kunt u worden ingezet op langere trajecten binnen Nederland.

 

Vervoer
Limieten aansprakelijkheid maritieme vorderingen worden verhoogd
De limieten van de aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen worden verhoogd.Door een verhoging van de limieten krijgen personen die schade lijden die ontstaat bij zeevervoer een groter deel van hun schade vergoed.

 

Scheepseigenaren aansprakelijk bij schade door vervuiling
U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door verontreiniging door bunkerolie (brandstof van zeeschepen).U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door verontreiniging door bunkerolie (brandstof van zeeschepen).
Door de verplichte verzekering krijgen slachtoffers van schade door verontreiniging door bunkerolie gegarandeerd een deel van hun schade vergoed.

Tarieven boetes en transacties worden verhoogd
De tarieven voor boetes en transacties van onder andere verkeersovertredingen stijgen met 15%.

 

Send this to a friend