Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

13-06-2012

Flex BV 1 oktober

Flex BV 1 oktober

FLEX BV PER 1 OKTOBER
Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ aangenomen. De wet zal op 1 oktober 2012 in werking zal treden, vanaf die datum kan dan eindelijk de “Flex BV” worden opgericht.
Het wordt eenvoudiger om een BV op te richten en bovendien zijn er meer mogelijkheden om de BV 'op maat' in te richten.
In het kort de belangrijkste wijzigingen:

Kapitaal- en crediteuren bescherming
• Geen minimumkapitaal meer van EUR 18.000, slechts 1 euro is voldoende;
• De bankverklaring bij storting in geld op aandelen bij oprichting komt te vervallen;
• De accountantsverklaring bij storting op aandelen in natura wordt afgeschaft. Het vereiste van de inbrengbeschrijving door de bestuurders of de oprichters blijft overigens wel gehandhaafd. Let hierbij op de fiscale bewijskracht en het grote belang wat aan de inbrengbeschrijving is verbonden;
• De nominale waarde van aandelen mag in een andere valuta dan de euro;
• De verplichting om een maatschappelijk kapitaal in de statuten op te nemen vervalt;
• Nachgründung en financial assistance komen te vervallen;
• Beperkingen en voorschriften voor inkoop van aandelen en de kapitaalvermindering worden grotendeels opgeheven;
• Het bestuur krijgt een goedkeuringsrecht ten aanzien van uitkeringen aan aandeelhouders. Hieronder wordt dat nader toegelicht, voor bestuurders roept dit grote verplichtingen op;

Uitkeringen aan aandeelhouders
• Bestuurders dienen goedkeuring te verlenen voor uitkeringen aan aandeelhouders. Inkoop van eigen aandelen en kapitaalvermindering vallen daar ook onder;
• Het gehele eigen vermogen van de BV mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders met uitzondering van de reserves die de BV op grond van de wet of haar statuten moet aanhouden;
• Bestuurders moeten toetsen of de BV na de uitkering kan blijven voldoen aan haar opeisbare schulden. Is de uitkomst van de toets negatief, dan moet het bestuur de goedkeuring weigeren. Het bestuur zal bij de toets ongeveer twaalf maanden vooruit moeten kijken. Het goedkeuren van besluiten met een negatieve toets uitkomst leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders indien zij tijdens de uitkering dit wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de BV. Ze zijn dan hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan te verhogen met wettelijke rente vanaf de dag van uitkering;
• Hetzelfde geldt voor aandeelhouders die de uitkering ontvingen, de vergoedingsplicht voor ieder van hen geldt echter voor ten hoogste het bedrag van de door hen ontvangen uitkering, te verhogen met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering;

Besluitvorming en winstrechten voor aandeelhouders
• Besluitvorming buiten vergadering is nu al mogelijk indien alle vergadergerechtigden hiermee instemmen. Na de inwerkingtreding vervalt het unanimiteitsvereiste voor deze wijze van besluitvorming, evenals het vereiste om dergelijke besluitvorming schriftelijk vast te leggen;
• Aandeelhoudersvergaderingen kunnen buiten Nederland worden gehouden;
• De oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen wordt verkort tot acht dagen;
• Toekenning van stemrecht aan individuele aandeelhouders wordt veel flexibeler. Ook het benoemen (en ontslaan) van 'eigen' directeuren door aandeelhouders wordt mogelijk gemaakt. Met name in joint ventures en familievennootschappen kunnen dergelijke regelingen uitkomst bieden;
• Stemrechtloze aandelen worden mogelijk;
• Ook kunnen aandelen zonder winstrecht worden opgenomen;.
• Een duidelijkere regeling voor certificaathouders waarbij in de statuten van de BV moet worden aangegeven of zij vergaderrechten hebben;
• De aandeelhouders (en eventueel ander organen) krijgen ruimere bevoegdheden om het bestuur instructies te geven;

Overdracht van aandelen
• Het is niet langer verplicht om een blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen op te nemen in de statuten van een BV;
• Indien toch een blokkeringsregeling wordt opgenomen, biedt de nieuwe wet meer ruimte om gedetailleerde afspraken over de prijs(methode) te maken;
• Bovendien kan in de statuten een lock-up bepaling worden opgenomen waardoor overdracht van aandelen gedurende een bepaalde periode uitgesloten is;
Geschillenregeling (ook gewijzigd voor NV's)
• De geschillenregeling voorziet erin dat een aandeelhouder die de belangen van de vennootschap schaadt kan worden uitgestoten en dat een beknelde aandeelhouder kan uittreden. Uitstoting wordt ook mogelijk wegens gedragingen uit het verleden.
• De huidige geschillenregeling is omslachtig, tijdrovend en star. Beoogd is om de procedure voor alle betrokkenen sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo zijn de mogelijkheden voor tussentijds beroep sterk beperkt. De vennootschap en haar aandeelhouders krijgen meer ruimte om in de statuten of bij overeenkomst een van de wettelijke geschillenregeling afwijkende regeling te treffen.

Slotakkoord
• Alle bovengenoemde regelingen (m.u.v. de uitdelingsgevolgen, die gelden voor alle BV’s, dus ook de al bestaande) zijn opties en dus niet  verplicht; regel je niets dan kunnen de statuten straks op slechts 1 A4tje;
• Is er behoefte aan de nodige opties dan wordt het 100% maatwerk en is geen enkele akte gelijkluidend. Weet dus wat je wilt regelen en hou hier regelmatig controle op. Niet geregeld is niet van toepassing. Waar nu alles wettelijk geregeld is treedt straks de volledige contractvrijheid op en krijgt de adviseur er dus een verplichting bij;
• Verwachting is dat vanwege de uitdelingsrestricties en de aansprakelijkheid van bestuurders een behoorlijk aantal bestaande BV’s zullen worden omgezet naar de NV vorm. Voor de NV geldt namelijk betreffende aansprakelijkheidsstelling van bestuurders niet.
 

Send this to a friend