Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-11-2010

Eindejaarstips 2010 Ondernemers

Eindejaarstips 2010 Ondernemers

Voorkom vrijval van de herinvesteringsreserve
Heeft u in de afgelopen jaren een bedrijfsmiddel met winst verkocht en de belastingheffing daarover uitgesteld door gebruik te maken van een herinvesteringsreserve? Voorkom dan vrijval van de herinvesteringsreserve door op tijd te (her)investeren. Wellicht is dit nog nodig vóór het einde van dit jaar. Voorwaarde van de herinvesteringsreserve is immers dat u uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel hebt verkocht tot herinvestering overgaat. Overigens hoeft u het vervangende bedrijfsmiddel niet betaald te hebben. Een betalingsverplichting is voldoende. Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

Stel voordelen innovatiebox uit tot volgend jaar
Ondernemers in de vennootschapsbelasting kunnen straks meer voordelen onder de innovatiebox laten vallen. Vanaf 2011 mag het lage tarief van de innovatiebox (5%) ook worden toegepast op voordelen die worden behaald in de periode tussen de octrooiaanvraag en het verlenen van het octrooi. De ondernemer heeft immers zelf geen invloed op deze periode. De wijzigingen zijn voor het eerst van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2011. Als het mogelijk is, kan het lonen uw octrooiaanvraag en voordelen uit te stellen tot na de jaarwisseling.

Organiseer een eindejaarsfeest
Overweegt u een personeelsfeest of -reis te organiseren? Doe dit dan nog voor het einde van het jaar. In 2010 gelden voor belastingvrije personeelsfestiviteiten nog maar twee eisen: ten minste driekwart van de werknemers moet deel kunnen nemen en er moet sprake zijn van een gezamenlijk karakter. Vanaf volgend jaar valt het personeelsfeest of de -reis in de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Kiest u niet voor de werkkostenregeling, dan geldt in 2011 een maximale vrijstelling van € 454 per werknemer. Wellicht reden om dit jaar nog groots uit te pakken.

Vraag microfinanciering aan
Bent u een startende ondernemer? Gaat u dan goed na of u in aanmerking komt voor microfinanciering. Sinds 1 januari 2009 is voor kredietverlening aan starters een fonds opgericht waarvoor Nederlandse banken en het ministerie van Economische Zaken onlangs opnieuw € 30 miljoen beschikbaar stelden. Als u een goed en haalbaar bedrijfsplan hebt, maar geen lening kunt krijgen bij een bank, kunt u via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

Kies voor (zeer) zuinige auto
Overweegt u een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen waarmee u ook privé gaat rijden? Overweeg dan een (zeer) zuinige auto. Dat scheelt aanzienlijk in de winstbijtelling. Voor zeer zuinige auto’s – dit zijn
auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine) – geldt een percentage van 14%. Voor zuinige auto’s – dit zijn auto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 104 g/km (diesel) of tussen 110 en 120 g/km (benzine) – geldt een percentage van 20%. Voor zeer zuinige auto’s geldt bovendien dat u geen BPM (aanschafbelasting) hoeft te betalen en dat de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) nihil is. En wie nu een zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting, zo beloofde het toen demissionaire kabinet in het Belastingplan 2011.

Maak keuze tussen bijtelling of percentage  
Voor de zogenoemde ‘gemengde kosten’ geldt voor bv’s een aftrekbeperking. Gemengde kosten zijn kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen (koffie, thee, frisdrank, soepjes en dergelijke tijdens werktijd), representatiekosten (onder andere etentjes met klanten, recepties en dergelijke) en congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.
De aftrekbeperking houdt in dat gemengde kosten in beginsel alleen aftrekbaar zijn boven een bepaalde drempel: € 4.300 (2010). Een dergelijke bepaling geldt ook voor eenmanszaken, vof’s, maatschappen en andere rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Het enige verschil tussen de bv en een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is dat bij de bv rekening moet worden gehouden met 0,4% van de totale loonsom (gezamenlijk bedrag van het door de desbetreffende werknemers in het jaar genoten loon). Is dit bedrag hoger dan € 4.300 dan moet worden uitgegaan van dit hogere bedrag als drempel. De bv kan er ook voor kiezen – net als de eenmanszaak – om 73,5% (2010) van de kosten in aftrek te brengen.

Hevel nog dit jaar uw pand over
Stelt u een pand ter beschikking aan uw bv, maar wilt u deze situatie beëindigen? Hevel dan nog voor het einde van dit jaar uw pand over naar uw bv. U kunt in 2010 namelijk gebruikmaken van een eenmalige goedkeuring om een pand belastingvrij in te brengen; dus zonder inkomstenbelasting en zonder overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat u minstens 90% van de aandelen in uw bv houdt en dat de inbreng van het pand nog dit jaar is afgerond. Het pand mag overigens ook zonder belasting worden overgedragen aan een nieuw op te richten bv.
Als de waarde van het pand is gedaald, kunt u er ook voor kiezen om het pand met verlies in de vennootschap in te brengen en tegelijk een beroep te doen op de overdrachtsbelastingvrijstelling. Het verlies kunt u verrekenen met uw inkomsten in box 1 (bijvoorbeeld loon).

Facturen compleet?  
Heeft u geen factuur van uw zakelijke relatie ontvangen? Dan kunt u ook geen btw-aftrek claimen. Vraagt u die factuur dus toch nog even op. Een complete administratie voorkomt veel fiscale problemen.

Correcties op laatste btw-aangifte
Gaat u aan het eind van het jaar nog eens goed na of er in de laatste btw-aangifte over 2010 een aantal correcties gemaakt moet worden. Correcties moeten plaatsvinden voor onder andere:
– privégebruik van de auto van de zaak;
– overig privégebruik, zoals elektriciteit, gas, water, etcetera;
– de ten onrechte in aftrek gebrachte omzetbelasting op relatiegeschenken en giften;
– herrekening en/of herziening van de aftrek van voorbelasting op (on)roerende zaken bij gebruik voor      btw-belaste en btw-vrijgestelde activiteiten;
– de ten onrechte in aftrek gebrachte voorbelasting op personeelsvoorzieningen (kerstpakketten, kantine, etcetera).

Terugvragen buitenlandse btw kan nog steeds 
Ondernemers die over het jaar 2009 btw terugvragen in een ander EU-land, kunnen deze verzoeken nog tot en met 31 maart 2011 indienen. Dit is een half jaar langer dan eerst de bedoeling was; de oorspronkelijke sluitingsdatum was 30 september 2010. U kunt de btw die u in een ander EU-land heeft betaald via een elektronische portal bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. De Belastingdienst stuurt dit verzoek door naar het land van teruggaaf.

Send this to a friend