Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-12-2009

Eindejaarstips 2009

Eindejaarstips 2009

Maak gebruik van willekeurige afschrijvingen
Een startende ondernemer kan over zijn investeringen tot een maximum van € 300.000 willekeurig
afschrijven. Als hij dat wenst, kan hij in één keer tot op de restwaarde afschrijven. Bij bedrijfspanden kan
in één keer tot op de “bodemwaarde” worden afgeschreven. De bodemwaarde van een bedrijfspand in
eigen gebruik bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Als door de willekeurige afschrijving een verlies
ontstaat, kan dit worden verrekend met positieve inkomsten van box 1 in de vorige drie jaren. Door de
willekeurige afschrijving te optimaliseren kan bovendien recht ontstaan op een middelingsteruggave.

Versnelde afschrijvingen in 2009 en 2010
Per 1 januari 2009 is een tijdelijke crisismaatregel ingevoerd voor investeringen die zijn gedaan in 2009 in
2010. Deze investeringen kunnen in twee jaar worden afgeschreven, te weten 50% in 2009 en 50% in
2010. De investeringen in 2010 kunnen voor 50% worden afgeschreven in 2010 en 50% in 2011.

Stel winst uit tot 2010
Voor de IB-ondernemer kan het aantrekkelijk zijn om winst uit te stellen naar 2010. De mkbwinstvrijstelling
wordt in 2010 namelijk verhoogd van 10,5% naar 12%. Een hogere winst in 2010 behaalt
u door bijvoorbeeld kosten naar voren te halen, door het vormen van voorzieningen of door versneld af te
schrijven over investeringen die u doet in 2009. Parttime en hybride ondernemers voldoen vaak niet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (> 1.225 uren) zodat zij vaak geen gebruik kunnen maken
van de mkb-winstvrijstelling. Met ingang van 2010 hebben ook deze ondernemers recht op de mkbwinstvrijstelling
omdat het urencriterium vanaf dat jaar niet meer geldt voor de mkb-winstvrijstelling.

Investeringsaftrek
Investeringen in bedrijfsmiddelen vanaf € 450 per bedrijfsmiddel, met een totaal investeringsbedrag van
minimaal € 2.200, kunnen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. In 2010 wordt het bedrag
waarover investeringsaftrek is te claimen, fors verhoogd. De investeringsaftrek vervalt in 2009 bij €
236.000, maar in 2010 vervalt de aftrek pas bij een investeringsbedrag boven € 300.000. Daarnaast wordt
het percentage in 2010 verhoogd van 25 naar 28. Het kan dus voordelig zijn om investeringen door te
schuiven naar 2010. Met ingang van 2010 is de investeringsaftrek ook van toepassing op zeer zuinige
personenauto’s en elektrische auto’s. Van een zeer zuinige auto is sprake als de CO2-uitstoot maximaal
95 gram/km bedraagt voor een dieselauto en maximaal 110 gram/km voor een benzineauto.

Renteaftrek na tijdelijke verhuur eigen woning
Als u een nieuwe eigen woning heeft gekocht maar de oude woning heeft u nog niet verkocht dan mag u
twee jaar lang na het jaar dat u de oude woning heeft verlaten, de rente van de oude woning gedurende
de leegstand nog in mindering brengen op uw inkomen in box 1. Door de crisis zijn veel huiseigenaren
hun oude eigen woning gaan verhuren gedurende de periode dat deze nog niet verkocht is. Als u de
woning gaat verhuren, gaat de woning over naar box 3 en mag u de hypotheekrente niet meer ten laste
van uw inkomen in box 1 brengen. Als uw woning dus tijdelijk wordt verhuurd, herleeft de renteaftrek
daarna niet meer. Gezien de slechte huizenmarkt is een tijdelijke versoepeling geïntroduceerd. De
hypotheekrente herleeft namelijk weer na de tijdelijke verhuur, tot het verstrijken van de 2-jaarstermijn
plus het gedeelte van het jaar waarin de woning is verlaten. De regeling geldt voor de duur van twee jaar,
zodat op 1 januari 2012 de normale regeling weer geldt. Door deze nieuwe regeling wordt het
aantrekkelijker uw oude woning, in afwachting van verkoop, te verhuren. U kunt ook gebruik maken van
de regeling als de woning al in 2009 was verhuurd. Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden.

Faciliteit bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen
Vanaf 2010 geldt een doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting voor schenking van
aanmerkelijkbelangaandelen in een vennootschap die een materiële onderneming drijft. Dit betekent dat
de schenking van aanmerkelijkbelangaandelen tijdens leven niet als een vervreemding wordt aangemerkt,
voor zover de bv een materiële onderneming drijft. Voorwaarde is dat de verkrijger gedurende 36
maanden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van de vervreemding in dienstbetrekking moet zijn bij
de bv waarin hij een aanmerkelijk belang krijgt. Het doorschuiven van een aanmerkelijkebelang-claim
geldt vanaf 2010 niet bij schenking/vererving van aanmerkelijkbelangaandelen in een beleggings-bv.

Corrigeer tijdig btw-aangiften over 2009
Als blijkt dat u over 2009 te weinig btw heeft aangegeven kunt u dat het beste corrigeren en meteen
betalen, vóór 1 april 2010. Doet u het na die datum dan bent u namelijk heffingsrente verschuldigd. Als de
correctie groot is krijgt u bovendien een boete opgelegd. U mag een correctie btw nooit aangeven in de
laatste aangifte van het jaar. De zogenoemde suppletie omzetbelasting moet u in een aparte brief
aangeven bij de Belastingdienst.

Fiscaal up to Date 27-11-2009

Send this to a friend