Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-03-2010

Doorschuiven svp

Doorschuiven svp

De Tweede Kamer heeft op 11 maart 2010 beslist welke wetsvoorstellen en onderwerpen kwalificeren als controversieel, waarover pas kan worden besloten nadat een nieuw kabinet is aangetreden.
 De Tweede Kamer heeft ook het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip controversieel verklaard ondanks het pleidooi van minister De Jager van Financiën om dat niet te doen. De Eerste Kamer had kort tevoren -op 9 maart 2010- besloten dat geen enkel wetsvoorstel of onderwerp controversieel is.

Controversiële wetsvoorstellen Tweede Kamer
De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer heeft in een procedurevergadering als mening uitgesproken dat over de (verdere) behandeling van de volgende fiscale wetsvoorstellen en/of beleidsdocumenten, eerst kan worden besloten na het aantreden van een nieuw kabinet. In de week van 8 maart 2010 beslist de Tweede Kamer definitief over de lijst van controversieel verklaarde wetsvoorstellen en beleidsdocumenten.

•Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait. Dit wetsvoorstel gaat over de invoering van de zogenaamde villabelasting. Deze belasting is een van de voorstellen uit het crisispakket van het kabinet van vorig jaar maart. Huizenbezitters met een huis met een WOZ-waarde van boven 1 miljoen euro gaan daarover meer belasting betalen.
•Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) Ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden moeten volgens de Zesde BTW-richtlijn naar het algemene tarief worden belast. Nederland past echter het lage BTW-tarief toe. Dat mag niet langer.
•Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) De kabinetsplannen met betrekking tot de loonheffingen bestaan uit de volgende twee fundamentele pijlers: 1. Uniformering van het loonbegrip 2. vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde vereenvoudigingen op deze terreinen worden belangrijke stappen gezet in de verdere vereenvoudiging van de loonheffingen, waaronder de invoering van de werkkostenregeling.
•Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 15-12-2008, verdeling Vpb-druk en renteproblematiek. Dit betreft het door het Ministerie van Financiën gepubliceerde consultatiedocument over mogelijke aanpassingen in de vennootschapsbelasting. Het consultatiedocument omvat drie onderdelen:
a) Invoering van een verplichte groepsrentebox, met een effectieve belastingdruk van 5% op ontvangen rente en aftrekbaarheid van betaalde rente tegen een effectief tarief van 5%.
b) Invoering van mogelijke renteaftrekbeperkingen ten aanzien van deelnemingsrente en overnameholdings of, als alternatief, een algemene earningsstrippingbepaling.
c) Versoepeling van de deelnemingsvrijstelling waarbij deels wordt teruggekeerd naar het systeem van de deelnemingsvrijstelling voor de wijzigingen per 1 januari 2007.
•Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen.
•Wet kilometerprijs ook wel de kilometerheffing genoemd.
•Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd

Send this to a friend