Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

20-02-2013

Crisisheffing wellicht onrechtmatig?

Crisisheffing wellicht onrechtmatig?

Crisisheffing wellicht onrechtmatig

Om de crisis te bezweren hebben we in Nederland in 2012 een "crisisheffing" ingevoerd. Met ingang van 2013 kent de Wet op de loonbelasting 1964 een ‘crisisheffing’ van 16% over het jaarloon van 2012 van een werknemer voor zover dat jaarloon meer bedraagt dan € 150.000. Het is de vraag of deze maatregel rechtmatig is, dit vanwege een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die op 19 februari 2013 is gepubliceerd. 
 
In de uitspraak (LJN: BZ1428) werd de vraag beantwoord of de in mei 2008 aangekondigde belastingheffing over excessieve vertrekvergoedingen (artikel 32bb Wet LB) in strijd was met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze wetgeving leidde namelijk tot (materieel) terugwerkende kracht waarvoor geen of onvoldoende rechtvaardiging bestond. Naar verwachting zal de staatssecretaris van Financiën cassatie aantekenen tegen de uitspraak. In dat geval is het afwachten hoe de Hoge Raad hier uiteindelijk over oordeelt.
 
Op basis van de overwegingen van het Gerechtshof, kan ook getwijfeld worden aan de rechtmatigheid van de crisisheffing van 16% over het jaarloon 2012. De plannen voor deze maatregel komen namelijk voort uit het Kunduz-akkoord van april 2012 maar de maatregel is van toepassing op het loon van heel het jaar 2012, dus ook op het loon dat in de maanden vóór de publicatie van het Kunduz-akkoord is genoten. In die periode kon geen enkele werkgever of werknemer echter weten dat deze maatregel in het leven zou worden geroepen, dus ook in dat geval is er sprake van materieel terugwerkende kracht.
 
Het loon uit 2012 boven € 150.000 wordt aangemerkt als op 31 maart 2013 genoten loon. De aangifte over maart 2013 moet daarom nog worden ingediend en de verschuldigde loonheffing moet nog worden afgedragen. Daarom kan worden overwogen om bezwaar aan te tekenen tegen de eigen aangifte over maart 2013. De gronden van het bezwaar dienen dan te zien op het feit dat bij de berekening van de verschuldigde loonheffing in 2013, rekening wordt gehouden met loon dat is genoten in een voorgaand jaar en vooral dat rekening wordt gehouden met loon dat is genoten in een periode waarin de belastingplichtige de regeling niet kende en niet behoefde te kennen (namelijk de periode vóór het Kunduz-akkoord).

In hoeverre de huidige reguliere belastingtarieven niet als crisisheffing worden ervaren is een vraag van een geheel andere orde.

Send this to a friend