Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-06-2011

Bescherming bij controle

Bescherming bij controle

controlehandelingen Belastingdienst
Morgen (1 juli 2011)  wordt aan belastingplichtigen middels wetgeving meer bescherming geboden tegen controlehandelingen van de Belastingdienst. Dit besluit is recent in het Staatsblad gepubliceerd.  Door de wet treedt minder vaak en snel de gevreesde situatie van "omkering en verzwaring van de bewijslast" op.

Huidige situatie
Iedereen is op verzoek van de fiscus verplicht aan de Belastingdienst de gegevens en inlichtingen te geven die belangrijk kunnen zijn voor de belastingheffing. Daarnaast zijn ondernemers ook verplicht om gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden. Wordt niet of niet volledig aan deze informatieverplichtingen voldaan, dan treedt de omkering en verzwaring van de bewijslast in. Omkering en verzwaring van de bewijslast betekent dat men in bezwaar of beroep moet ‘doen blijken’ dat de aanslag onjuist is. Zonder omkering en verzwaring van de bewijslast kan men volstaan met het ‘aannemelijk’ maken dat de aanslag onjuist is.

Situatie vanaf 1 juli 2011
Vanaf 1 juli 2011 is de belastingplichtige nog steeds verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de fiscus. Maar wordt hier niet volledig aan voldaan, dan kan de Belastingdienst kiezen of hij hierin berust of dat hij een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking (informatiebeschikking) afgeeft. Berust de fiscus hierin, dan treedt geen omkering en verzwaring van de bewijslast meer in. Geeft de Belastingdienst een informatiebeschikking af en wordt de belastingplichtige in bezwaar en beroep in het ongelijk gesteld, dan treedt wel omkering en verzwaring van de bewijslast in.

Betere rechtsbescherming
Na 1 juli wijzigt de visie en de positie van de belastingdienst op een zodanige wijze dat men zich daar eerst moet beraden of de op te vragen informatie wel echt nodig is voor het heffen belasting. Doet de belastingdienst dit niet, dan loopt de fiscus het risico dat de belastingplichtige de informatie niet geeft of dat de rechter de fiscus zal verbieden om de stukken op te vragen. Doelstelling is een betere rechtsbescherming voor de belastingplichtige, de praktijk zal uitwijzen wat er van deze bedoeling uiteindelijk terecht zal komen.

Send this to a friend