Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-09-2011

Belastingplan 2012 Loonbelasting

Belastingplan 2012 Loonbelasting

In het belastingplan 2012 zijn er voor de loonbelasting de volgende veranderingen

Verruiming reikwijdte afdrachtvermindering onderwijs
Bepaalde varianten van de afdrachtvermindering onderwijs worden voortaan ook toegekend aan inhoudingsplichtigen die een persoon in dienst nemen die elders in de EU of in de EER een opleiding volgt die vergelijkbaar is met de Nederlandse voor de afdrachtvermindering onderwijs kwalificerende opleiding. Het gaat om de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), beroepsopleidende leerweg (bol) en werkend-leren op hbo-niveau.

S&O-afdrachtvermindering
De loongrens in de eerste schijf wordt in de S&O-afdrachtvermindering incidenteel verlaagd van € 150.000 naar € 110.000 en het plafond wordt gehandhaafd op € 14 mln. Bij ministeriële regeling zal een verlaging van het percentage in de 1e schijf van 45% naar 42% worden opgenomen.

Vereenvoudiging gegevensverkeer met inhoudingsplichtigen
De wet- en regelgeving met betrekking tot het gegevensverkeer tussen inhoudingsplichtigen en de Belastingdienst wordt vereenvoudigd:
• De noodzaak voor een eenduidige loonaangifte is vervallen. De mogelijkheid voor zogeheten "loon-over"-werkgevers om aan te sluiten bij de bestaande loonadministratiepraktijk krijgt een structureel karakter. De inhoudingsplichtige kan bij correcties op het loon met terugwerkende kracht binnen een kalenderjaar de gebruikelijk door hem gevolgde verwerkingswijze blijven volgen. Het loon mag worden toegerekend aan het tijdvak of de tijdvakken waarop dat loon betrekking heeft en wordt geacht in het tijdvak of die tijdvakken waaraan het wordt toegerekend, te zijn genoten.
• De huidige tijdelijke regeling voor de uitvraag van jaarloongegevens wordt vereenvoudigd. Bij ministeriële regeling wordt vastgelegd welke gegevens de inspecteur alsnog kan uitvragen.

Verduidelijking afdrachtvermindering onderwijs bbl
De toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt verduidelijkt in de situatie dat de inhoudingsplichtige niet tevens het erkende leerbedrijf is waar de bbl-deelnemer zijn praktijkervaring opdoet. In dat geval kan de inhoudingsplichtige alleen gebruik maken van de afdrachtvermindering onderwijs voor bbl als er een overeenkomst van opdracht bestaat tussen de inhoudingsplichtige en het erkende leerbedrijf waarin onder meer is vastgelegd dat het voordeel van de afdrachtvermindering toekomt aan het leerbedrijf.

Verruiming vrijwilligersregeling loonbelasting
De kring van instellingen waarvoor de vrijwilligersregeling geldt, wordt verruimd voor de vrijwilligers van een ANBI die een vergoeding ontvangen van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar en die niet in dienstbetrekking zijn bij die ANBI. Hierdoor kunnen ook ANBI's die wel aan de Vpb zijn onderworpen voor hun vrijwilligers gebruik maken van de faciliteit. ANBI's die niet Vpb-plichtig zijn of vrijgesteld zijn, kwamen al in aanmerking voor de faciliteit. Bij giften die bestaan uit het afzien van een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten, geldt dat sprake moet zijn van kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed, zoals reiskosten. Ook als de vrijwilliger geen vergoedingsregeling heeft getroffen met de ANBI kunnen dergelijke daadwerkelijk gemaakte kosten in aftrek worden gebracht. Bij het afzien van een vergoeding voor autokosten per auto (anders dan per taxi) wordt een gift in aanmerking genomen tot € 0,19 per kilometer. Er is een anticumulatieregeling opgenomen waardoor het bedrag van de aftrek van de werkelijke kosten moet worden verminderd met de forfaitaire kostenvergoeding.

Bijtelling LB/IB bestelauto's
De verklaring dat een bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, wordt met ingang van 1 januari 2012 ingevoerd. Met deze (gezamenlijke) verklaring kan worden aangegeven dat met de bestelauto niet privé wordt gereden. De Belastingdienst zal hiervoor een digitaal formulier ter beschikking stellen. De ondernemer kan de rittenregistratie achterwege laten als hij van de inspecteur een ontvangstbevestiging van de verklaring heeft ontvangen.

Bron: Register Belastingadviseurs 

Send this to a friend