Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-09-2011

Belastingplan 2012 Inkomstenbelasting deel 2

Belastingplan 2012 Inkomstenbelasting deel 2

De volgende wijzigingen zijn aangekondigd in het belastingplan 2012

Verruiming partnercriteria voor samengestelde gezinnen
Aan de bestaande partnercriteria wordt een nieuw criterium toegevoegd op grond waarvan ongehuwd samenwonenden ook als partners worden aangemerkt als zij samen met een minderjarig kind van een van beiden op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Hiermee wordt voorkomen dat ongehuwd samenwonenden die kinderen in hun gezin hebben uit een andere relatie, de zogenoemde "samengestelde gezinnen", een groot voordeel genieten ten opzichte van andere gezinnen met kinderen als niet aan één van de bestaande partnercriteria wordt voldaan. Er wordt een tegenbewijsregeling opgenomen voor de situatie waarin sprake is van (onder)huur.

Doorschuiving terbeschikkingstelling bij echtscheiding
Bij in algemene gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten tot wiens huwelijksgemeenschap een vermogensbestanddeel behoort dat ter beschikking wordt gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang (a.b.) heeft, wordt dit vermogensbestanddeel vanaf 1 januari 2011 aan beide echtgenoten voor de helft toegerekend. Dat vermogensbestanddeel kan geruisloos worden doorgeschoven als één van beide echtgenoten de terbeschikkingstelling (tbs) na een scheiding voortzet. In de Wet IB 2001 wordt expliciet vastgelegd dat de tbs zonder tussentijdse afrekening kan worden voortgezet als het vermogensbestanddeel wordt toegerekend aan een echtgenoot die een a.b. heeft in de vennootschap waaraan het vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld. De voortzettende ex-echtgenoot is gebonden aan de boekwaarde die zijn ex-echtgenoot direct voorafgaande aan de verdeling van de huwelijksgemeenschap aan zijn deel van het vermogensbestanddeel toekende. Ook fiscale reserves en voorzieningen mogen geruisloos worden doorgeschoven. Belastingplichtigen kunnen er ook voor kiezen om bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap toch af te rekenen. De regelingen inzake de omzetting van afgewaardeerde schuldvorderingen zijn ook van toepassing als een door de ex-echtgenoot afgewaardeerde ter beschikking gestelde schuldvordering aan de belastingplichtige wordt toebedeeld.

Codificatie eisen uitgaven voor specifieke zorgkosten
Uitgaven voor genees- en heelkundige hulp zijn op basis van vaste jurisprudentie alleen aftrekbaar als de behandeling is uitgevoerd door een arts of op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus is uitgevoerd. Deze eisen worden gecodificeerd. Voor bepaalde paramedici geldt op basis van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) directe toegankelijkheid en is geen verwijzing nodig van een arts. Voor paramedici waarvoor directe toegankelijkheid geldt, wordt ook voor de aftrekbaarheid van de kosten van behandelingen door die paramedici niet meer de eis gesteld van doorverwijzing door een arts. Het gaat om personen die bevoegd zijn tot het voeren van de titel fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist of huidtherapeut.

Defiscalisering vorderingen en schulden krachtens erfrecht
Vorderingen en schulden en bloot eigendom/vruchtgebruiksituaties die voortvloeien uit het wettelijk erfrecht worden in de Wet IB 2001 fiscaal genegeerd. Deze defiscalisering wordt uitgebreid naar gevallen waarbij weliswaar niet het wettelijk erfrecht is gevolgd, maar waar op grond van een testament of van een verdeling van de nalatenschap een situatie ontstaat die materieel voldoende vergelijkbaar is met het wettelijk erfrecht. Daaronder vallen: (1) (partiële) verdelingen van een nalatenschap, (2) (keuze)legaten tegen inbreng van de waarde waarbij de inbreng wordt schuldig gebleven, (3) bij testament ontstane onderbedelingsvorderingen van een kind en (4) legitieme vorderingen van een onterfd kind. De defiscalisering blijft beperkt tot vorderingen/schulden of genotsrechten in gevallen waarin de erflater goederen nalaat aan zijn langstlevende partner, en kinderen van de erflater of van die langstlevende partner enkel een niet opeisbare vordering op die partner of een bloot eigendom krijgen.

Eén bankrekeningnummer
Teruggaven inkomstenbelasting, BTW, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en toeslagen worden voortaan alleen nog uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van de belanghebbende. Voor alle uitbetalingen – met uitzondering van teruggaven btw – moet éénzelfde bankrekeningnummer worden gebruikt.

Conserverende aanslag pensioen/lijfrente bij emigratie
De regeling voor conserverende aanslagen terzake van lijfrente- en pensioenaanspraken bij emigratie wordt op twee punten in overeenstemming gebracht met een arrest van de Hoge Raad van 15 april 2011:
• De ontvanger moet op het moment dat afkoop of een soortgelijke onregelmatige afwikkeling plaatsvindt, beoordelen of Nederland heffingsbevoegd is. Alleen in specifieke situaties waarin de heffingsbevoegdheid terzake van de afkoop van een pensioen of lijfrente in het belastingverdrag is toegewezen aan het woonland en de conserverende aanslag niet gebaseerd is op de heffingsbevoegdheid van het woonland, staat het ontbreken van de heffingsbevoegdheid van Nederland in de weg aan effectuering van de conserverende aanslag door de ontvanger. Voor die gevallen wordt voortaan kwijtschelding verleend voor het gedeelte van de afkoopsom dat niet in Nederland belastbaar is.
• Bij de afwikkeling van een conserverende aanslag wordt voortaan niet alleen rekening gehouden met een waardedaling van de heffingsgrondslag, maar zal ook een tariefvergelijking plaatsvinden.

Introductie negatieve giftenaftrek
Er komt een negatieve persoonsgebonden aftrekpost voor giften die onder een ontbindende voorwaarde worden gedaan en na verloop van tijd worden herroepen of ontbonden. In het jaar dat de gever de gift herroept, moet hij het eerder in aftrek gebrachte bedrag (inclusief de daarbij eventueel toegepaste opslag: zie punt hierna) tot zijn inkomen uit werk en woning rekenen.

Multiplier giftenaftrek, aanpassing aftrek uitgaven monumentenpanden
• Er komt een multiplier in de giftenaftrek in zowel de IB als in de Vpb voor giften aan culturele instellingen. Hierdoor mogen giften aan een dergelijke ANBI in de IB onbegrensd en in de Vpb tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 5.000 worden vermenigvuldigd met een factor 1,5. In verband met staatssteunaspecten wordt de multiplier in de giftenaftrek ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De multipliers in de IB en de Vpb vervallen vijf jaar na de inwerkingtreding. Instellingen die als culturele instelling zijn aangemerkt, worden op de door de Belastingdienst gepubliceerde ANBI-lijst van een herkenningsteken voorzien. De inspecteur beslist op een verzoek tot aanmerking als culturele instelling bij voor bezwaar vatbare beschikking.
• De drempel in de persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor monumentenpanden vervalt.
• Nog slechts 80% van de onderhoudskosten van monumentenpanden is vanaf 2012 aftrekbaar. Onderhoudskosten waarvoor een subsidie wordt verstrekt, kunnen niet in aftrek worden gebracht. De beperking van de aftrek van onderhoudskosten geldt zowel voor monumenten die als eigen woning kwalificeren als voor monumenten die onder de vermogensrendementsheffing vallen. Er is voor de jaren 2012 en 2013 een overgangsregeling getroffen voor onderhoudskosten waartoe voor 1 januari 2012 al onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan en waarvan de betaling plaatsvindt in 2012 of 2013. Dit moet met rekeningen aangetoond kunnen worden.
• De mogelijkheid tot aftrek van de eigenaarslasten en afschrijvingen van monumentenpanden vervalt in het geheel vanaf 1 januari 2012.

Bijtelling LB/IB bestelauto's
De verklaring dat een bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, wordt met ingang van 1 januari 2012 ingevoerd. Met deze (gezamenlijke) verklaring kan worden aangegeven dat met de bestelauto niet privé wordt gereden. De Belastingdienst zal hiervoor een digitaal formulier ter beschikking stellen. De ondernemer kan de rittenregistratie achterwege laten als hij van de inspecteur een ontvangstbevestiging van de verklaring heeft ontvangen.

Uitbreiding vrijwillige voortzetting pensioenregeling
Voor (ex-)werknemers die na ontslag hun pensioenregeling vrijwillig voortzetten, geldt momenteel een fiscale regeling waardoor voor een periode van maximaal 3 jaar na ontslag ook voor deze vrijwillige opbouw van pensioen een faciliëring geldt. De maximale looptijd wordt verruimd van 3 naar 10 jaar na ontslag. Deze wijziging wordt in het eindejaarsbesluit van het ministerie van Financiën aangebracht. Ter dekking van de verlenging van de maximumtermijn van de fiscale faciliteit voor vrijwillige voortzetting wordt het maximum van de jaarlijkse dotatie aan de fiscale oudedagsreserve verlaagd met € 2.500 tot € 9.382

Bron: register belastingadviseurs
 

Send this to a friend