Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-09-2010

Belastingplan 2011 ingediend

Belastingplan 2011 ingediend

Prinsjesdag 2010: Belastingplan 2011 ingediend bij Tweede Kamer

Inkomstenbelasting
Tarief inkomstenbelasting 2011Box 1
 
1e schijf  € 18.628      33,0%  (65+: 15,1%)  
2e schijf  € 14.808      41,95 %  (65+: 24,05%)     
3e schijf  € 22.258      42% 
4e schijf Ø  € 55.694  52%
  
Heffingskortingen
– De algemene heffingskorting wordt € 1987 (2010: € 1987). Voor 65+: € 912 (2010: € 924).
– De arbeidskorting wordt maximaal € 1505 (2010: € 1496).
– De aanvullende combinatiekorting wordt € 780 (2010: € 775).
– De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting wordt € 1091 (2010: € 1084).
– De alleenstaande-ouderkorting wordt € 931 (2010: € 945).
– De ouderenkorting wordt € 739 (2010: € 684).
– De alleenstaande ouderenkorting wordt € 421 (2010: € 418).

Winst
– De tijdelijke willekeurige afschrijving voor bedrijfsmiddelen geldt ook in 2011.

Eigen woning
– Constructies met de regeling van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld worden bestreden. Het gaat om maatregelen bij personeelsleningen en bij leningen met nihilrente van directeur-grootaandeelhouders.
– De maximale termijn voor het behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt verlengd van twee naar drie jaar. Ook de maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning en de toekomstige eigen woning in aanbouw wordt verlengd van twee jaar tot drie jaar. Deze verlengingen van termijnen geldt tot 1 januari 2013.
– De regeling voor herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2013.

Loonbelasting/Vermindering afdracht loonbelasting

Tarief/heffingskortingen
Voor het in 2011 geldende tarief en de in de loonbelasting geldende heffingskortingen, wordt verwezen naar het onderdeel inkomstenbelasting.

De werkkostenregeling die per 1 januari 2011 in werking treedt, wordt op een aantal punten gewijzigd. Voor vergoedingen en verstrekkingen ter zake van of in de vorm van vakliteratuur en kosten van inschrijving in een beroepsregister gaat een gerichte vrijstelling gelden. Daarnaast gaat een nihilwaardering gelden voor ter beschikking gestelde werkkleding met een logo van ten minste 70 cm².

S & O De loongrens in de eerste schijf van de S & O-afdrachtvermindering wordt verhoogd van € 110.000 naar € 150.000. Verder wordt het percentage in de eerste schijf verhoogd van 42% naar 45%. De loongrens blijft voor 2011 gehandhaafd op € 220.000. Het plafond komt op een niveau van € 11 mln.

Vennootschapsbelasting

Tarief 2011
Winst                       Tarief
Tot € 200.000           20%
Boven € 200.000      25%
 
– De rentebox gaat niet door.
– De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening met twee jaar geldt ook voor 2011.
– De bepaling tegen handel in lege vennootschappen (art. 20a Wet VPB 1969) wordt uitgebreid tot verrekening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar.

BPM en MRB

Tarieven BPM
Berekeningstabel BPM (voor personenauto’s                  2010    2011
Basispercentage BPM (in % catalogusprijs)                    27.4%    19,0%
Benzinekorting (in €)                                                        -1288    -824
Dieseltoeslag (in €)                                                           1076    1526
CO2-grenzen benzine eerste schijf (gr/km)                         110    110
Tweede schijf (gr/km)                                                          180    180
Derde schijf (gr/km)                                                              270    270
CO2-grenzen diesel (gelden ook voor aardgasauto’s)     
Eerste schijf (gr/km)                                                                 95    95
Tweede schijf (gr/km)                                                           155    155
Derde schijf (gr/km)                                                              232    232
Tarief eerste schijf euro per gr/km (in €)                                34      61
Tarief tweede schijf euro per gr/km (in €)                            126    202
Tarief derde schijf euro per gr/km (in €)                               288    471
 
– De fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s blijven in 2011 ongewijzigd.
– De ombouw van de BPM van een heffing op basis van de catalogusprijs naar een heffing op basis van CO2-uitstoot wordt in 2011 voortgezet.
– De in 2008 gestarte afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de MRB wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.
– Voor dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm geldt een korting op de BPM. Deze bedraagt € 1500 in 2011.
– Met ingang van 2012 verandert voor bussen de grondslag voor de MRB naar een heffing op basis van houderschap.

Omzetbelasting
– Het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar gaat in de periode van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 omlaag van 19% naar 6%.
– Belastingplichtigen kunnen blijven kiezen voor kwartaalaangifte.

Belastingen van rechtsverkeer
Constructies met onroerende zaaklichamen worden bestreden. Het hoofdzakelijkheidscriterium (> 70%) in art. 4 Wet BRV wordt vervangen door het grotendeelscriterium (> 50%). Verder tellen kunstmatige gecreëerde bezittingen die zorgen voor verwatering niet meer mee voor de bepaling van de bezitseis. In het buitenland gelegen onroerende zaken tellen wel mee. Daarnaast wordt het toerekeningsvoorschrift bij onroerende zaaklichamen aangepast. Bezittingen en schulden van een lichaam waarin een ander lichaam een derde belang of meer heeft, worden in meer gevallen aan dit lichaam toegerekend. Verkrijgingen ingevolge een samenhangende overeenkomst worden uitgebreider gedefinieerd. Ook verkrijgingen door een nauw verwante groep worden beschouwd als te hebben plaatsgehad ingevolge een samenhangende overeenkomst. Tenslotte wordt ook de verkrijging van rechten uit bestaande aandelen expliciet onder de heffing gebracht.
– De termijn van zes maanden voor de doorverkoop van onroerende zaken wordt tijdelijk verruimd naar twaalf maanden.

Fiscaal bestuursrecht
– In de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen worden enkele technische wijzigingen aangebracht om de automatische uitwisseling van gegevens mogelijk te maken.

Accijnzen
– De accijns op sigaretten en rooktabak (shag) wordt per 1 maart 2011 verhoogd met respectievelijk € 11,68 per 1000 stuks sigaretten en € 4,93 per 1000 gram shag. Ook de minimumaccijns wordt verhoogd.

Overige fiscale maatregelen 2011

Inkomstenbelasting

Uitbreiding partnerregeling
– Partners die om medische redenen of ouderdom niet meer op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven kunnen onder voorwaarden – op gezamenlijk verzoek – toch als partner worden aangemerkt. Dit geldt zowel voor gehuwden als voor ongehuwden.

Als voorheffing geheven dividendbelasting
– De dividendbelasting van het minderjarig kind als voorheffing wordt voortaan –  net als andere vermogensbestanddelen – toegerekend aan zijn ouder.
– Partners mogen ook de dividendbelasting voortaan onderling toerekenen voor de boxen 1 t/m 3
– De korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe belegingen in durfkapitaal en culturele beleggingen (box 3) mogen voortaan tussen de fiscale partners worden verdeeld conform de verdeling van het vermogen in box 3.

Splitsingsproblematiek lijfrenten
De goedkeuringen in het Besluit van 10 mei 2010, nr. DGB2010/3119M, V-N 2010/25.11, worden in dit wetsvoorstel wettelijk verankerd.
– De overgangsregeling voor Brede herwaarderingslijfrenten en 2001-lijfrenten wordt gelijkgetrokken met de overgangsperiode voor pre Brede herwaarderingslijfrenten. De saldomethode zonder begrenzing in hoogte (€ 2269) kan worden toegepast op de in de jaren 2001 t/m 2009 betaalde premies en bedragen.
– Bij toepassing van de saldomethode bij afkoopsommen van lijfrenteaanspraken kan rekening worden gehouden met niet (geheel) afgetrokken premies en bedragen zonder begrenzing in de tijd. Er wordt nu wettelijk vastgesteld dat voor betaalde premies en bedragen vanaf 2010 een begrenzing geldt tot € 2269.

Faciliteiten MKB-beleggingen
In de Wet Overige fiscale maatregelen 2010 is een regeling voor MKB-beleggingen opgenomen waarin een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting geldt. Daarnaast is voorzien in een heffingstoeslag. Inwerkingtreding was afhankelijk van goedkeuring door de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft de regeling voor MKB-beleggingen onder voorwaarden goedgekeurd. Dit leidt tot enkele wijzigingen in dit wetsvoorstel.
De belangrijkste wijziging voor MKB-fondsen is dat de werkzaamheden en het doel van de instelling, naast het beleggen in aandelen die door de instelling bij een aangewezen MKB-emissie zijn verworven, voor het overige slechts mogen bestaan uit kasbeheer. Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel wijzigingen opgenomen betreffende de toepassing en de reikwijdte van de maatregelen.

Aftrek uitgaven monumentenpanden
De regeling wordt verruimd. Voortaan kunnen ook uitgaven voor een eigen woning die de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat, onder voorwaarden onder de regeling vallen. Het betreft onder andere de eigen woning die in de verkoop staat en de woning die in het kader van een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning.

Loonbelasting

Loon in, loon over
Voorgesteld wordt om de overgangsregeling met betrekking tot “loon over” met een jaar te verlengen. De overgangsregeling houdt in dat de inhoudingsplichtige binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag blijven toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben.

Vrijstelling premie arbeidsinschakeling en vergoeding vrijwilligerswerk
Voorgesteld wordt de premie voor arbeidsinschakeling en vergoeding voor vrijwilligerswerk niet tot het loon te rekenen.

Jaarloonuitvraag
De loonaangifteketen wordt steeds stabieler maar alle processen werken nog niet voor 100%. Voorgesteld wordt de tijdelijke regeling met drie jaar te verlengen.

Vennootschapsbelasting

Heffingstijdvak buitenlandse belastingplichtigen
Het heffingstijdvak voor buitenlandse belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting wordt gelijkgeschakeld met die voor binnenlandse belastingplichtigen.

Verruiming innovatiebox Om een onevenwichtigheid met betrekking tot de innovatiebox weg te nemen wordt voorgesteld dat opbrengsten van een activum behaald na aanvraag van een octrooi, op de voortbrengingskosten in mindering kunnen worden gebracht. In principe wordt het hierdoor mogelijk om alle voordelen uit hoofde van een octrooi-activum in aanmerking voor de innovatiebox te laten komen.

Dividendbelasting

Modernisering dividendnota
Voorgesteld wordt de elektronische dividendnota een wettelijke basis te geven alsmede het vervallen van de verplichting tot uitreiking van dividendnota’s in een aantal situaties.

Fiscaal bestuursrecht

Partnerbegrip
– De tekst van het partnerbegrip zoals die met ingang van 1 januari 2010 voor de schenk- en erfbelasting geldt, wordt aangepast. Hiermee is geen wijziging beoogd.
– Een uitzondering op het partnerbegrip voor ongehuwd samenwonenden, die al geldt voor de schenk- en erfbelasting, gaat ook gelden voor het basispartnerbegrip in de AWR, de Wet IB en de Awir.

Successiewet 1956

Beperking vrijstelling schenkbelasting Koninklijk Huis
Er gaat een beperking gelden in de vrijstelling van schenkbelasting voor verkrijgingen door leden van het Koninklijk Huis.

Assurantiebelasting
De verplichting voor niet in Nederland wonende of gevestigde verzekeraars om in bepaalde situatie in Nederland een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen voor het voldoen van assurantiebelasting zal vervallen.

Omzetbelasting

BTW-regeling reisbureaus
Dit betreft de implementatie van de speciale regeling voor reisbureaus. Volgens deze regeling zijn reisbureaus btw verschuldigd over de behaalde winstmarge in het land van vestiging van het reisbureau. De betaalde btw op ingekochte goederen en diensten kunnen de reisbureaus onder de speciale regeling voor reisbureaus niet als vooraftrek in aanmerking nemen. De speciale regeling beoogt te bereiken dat een reisbureau zich niet voor btw-doeleinden hoeft te registreren in elk land waar zijn prestaties aan de reiziger volgens de normale btw-regels zouden plaatsvinden.
De huidige regeling voor reisbureaus zal hiermee vervallen. Beoogde inwerkingtreding per 1 april 2012.

Invordering

Doorlopend beslag
Voorgesteld wordt dat een door een derde gelegd beslag op een uit te betalen bedrag op grond van een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting, of een voorschot op een toeslag, kan doorlopen over de jaargrens.

Aanpassing i.v.m. HR 08/01578 ivm Kostenwet
In HR 10 juli 2009, nr. 08/01578 (V-N 2009/33.7) heeft de Hoge Raad een bepaling uit de Kostenwet buiten toepassing verklaard wegens strijd met het eigendomsrecht volgens Eerste Protocol van het EVRM. Zowel de Kostenwet als de Invorderingsweg 1990 worden in overeenstemming gebracht met de uitkomsten van dit arrest en de uitspraak van het verwijzingshof ‘s-Hertogenbosch.

Overgangsrecht Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
In de Vierde tranche Awb is overgangsrecht opgenomen dat regelt dat op schulden die zijn ontstaan of vastgesteld voor 1 juli 2009, het recht geldt zoals dat gold voor die datum.
Voorgesteld wordt wat betreft de invordering van rijksbelastingen van dit overgangsrecht af te wijken op het punt van de verjaring van de rechtsvordering tot betaling.

Milieuheffingen

Verlaagd tarief glastuinbouw
In verband met mogelijk verboden staatssteun zullen de verlaagde tarieven worden afgeschaft als geen goedkeurend besluit wordt verkregen. Wijzigingen treden in werking bij KB.

Definitie belastingplichtige grondwaterbelasting
In de Wbm wordt de belastingplichtige voor de grondwaterbelasting nader gedefinieerd.

Toeslagen
Herzien toeslagen in voordeel belanghebbende
Herziening van de tegemoetkoming in bepaalde gevallen in het voordeel van de belanghebbende wordt mogelijk. Inwerkingtreding per 1 april 2012.

Dwangsom toeslagen
Voorgesteld wordt de toepassing van de dwangsomregeling op de Awir niet te laten gelden voor te nemen of genomen beschikkingen met betrekking tot berekeningsjaren tot en met 2013.

Send this to a friend