Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-12-2011

2012 wetgeving in 1e kamer

2012 wetgeving in 1e kamer

Staatssecretaris Weekers heeft op 9 en 13 december 2011 aanvullende vragen van de Eerste Kamerfracties beantwoord. In zijn Kamerbrief van 13 december 2011 keurt hij, vooruitlopend op een wetswijziging, goed dat giften aan een steunstichting SBBI volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting. De staatssecretaris heeft daarnaast nog een aantal regelingen uit het Belastingpakket 2012 nader ingevuld.

30%-regeling
Er zal voor medisch specialisten geen uitzondering op de 150 km-grens worden gemaakt. Weekers ziet hier geen aanleiding toe en wijst er op dat aan werknemers die niet kwalificeren voor de 30%-regeling altijd de werkelijke extraterritoriale kosten (mits voldoende onderbouwd) vrij van loonbelasting kunnen worden vergoed.

RDA
Het definitieve voorstel van de RDA+ wordt gepubliceerd na de evaluatie van de WBSO, zodat rekening kan worden gehouden met de uitkomsten van deze evaluatie. Ook zal dan een afweging worden gemaakt of de privaat-publieke samenwerking het beste met een fiscale maatregel kan worden gestimuleerd. De evaluatie WBSO is voorzien in februari 2012, de evaluatie innovatiebox in 2013 en de evaluatie RDA uiterlijk in 2016. In deze evaluaties zal expliciet worden bekeken of de regelingen voornamelijk worden gebruikt door bedrijven die toch al innovatietrajecten wilden starten (zogenoemd dead weight loss).

Toepassing actuelere WOZ-waarde voor SW
Het amendement Schouten (nr. 33 003, nr. 70) voor het kunnen toepassen van een actuelere WOZ-waarde werkt niet door naar de normhuur voor artikel 10 SW. De normhuur van 6% moet over de bekende WOZ-waarde worden betaald terwijl de volgens het amendement Schouten te gebruiken WOZ-waarde pas achteraf bekend wordt.

Culturele instellingen als ANBI
Bij culturele instellingen gaat het om instellingen die actief zijn in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek, muziektheater, theater, nieuwe media of vormgeving. Kerken en kerkelijke instellingen vallen hier dus niet onder. Ook bepaalde verenigingen die het particulier belang overstijgen en instellingen die de cultuursector versterken komen in aanmerking, zoals kenniscentra cultuur en private cultuurfondsen. Het moet in elk geval gaan om ANBI's die lid zijn van door het ministerie van OCW vastgestelde koepelorganisaties maar het lidmaatschap hiervan leidt niet zonder meer tot de status van culturele instelling.

Steunstichting SBBI
In het amendement Omtzigt (nr. 33 006, nr. 15) waarbij de aftrek voor eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI's werd geïntroduceerd, is ten onrechte niet voorzien in een algehele vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen aan steunstichtingen. Weekers zal dit bij een eerstvolgend passend wetsvoorstel alsnog regelen. Vooruitlopend hierop keurt hij goed dat deze giften aan de steunstichting SBBI zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Objectvrijstelling vaste inrichting
De staatssecretaris heeft de objectvrijstelling nog als volgt toegelicht:
Rente en leningen worden aan de vaste inrichting toegerekend aan de hand van de zelfstandigheidsfictie. Hierbij wordt eerst een passend eigen vermogen aan de vaste inrichting toebedeeld en vervolgens het vreemd vermogen toegerekend. Valutarisico's kunnen meestal niet aan de vaste inrichting worden toegerekend, maar als dit onder de zelfstandigheidsfictie wel kan, komt een valutakoersverschil bij de berekening van de generale winst niet tot uitdrukking aangezien het Nederlandse hoofdhuis in euro's aangifte doet. Bij de vaste inrichting komen valutakoersverschillen wel tot uitdrukking en deze verschillen zullen ook in aanmerking worden genomen bij de berekening van de verschuldigde belasting in het land waarin de vaste inrichting is gevestigd.
Het invoeren van een puur territoriaal systeem is met het oog op het Europese recht niet mogelijk. Dit volgt niet alleen uit het Deutsche Shell-arrest, nr. C-293/06 maar ook uit onder meer het Lidl-arrest, nr. C-414/06 inzake definitieve verliezen. Ook is het compleet wegnemen van alle verschillen tussen een vaste inrichting en een dochtermaatschappij mede onder het Europese recht niet mogelijk.
Na inwerkingtreding van de objectvrijstelling dient de verwijzing in de belastingverdragen naar 'de Nederlandse regeling ter voorkoming van dubbele belasting' gelezen te worden als een verwijzing naar de in de objectvrijstelling opgenomen regeling voor de laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming. De in de objectvrijstelling opgenomen beperking met betrekking tot de regeling voor de laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming (artikel 15e, lid 7 Wet Vpb) ziet op de situatie waarin in een verdrag geen specifieke bepaling voor passieve vaste inrichtingen is opgenomen en Nederland op basis van dat verdrag voor de met een dergelijke vaste inrichting behaalde winst op grond van het verdrag toch vrijstelling zou moeten geven (in afwijking van de nationale regeling). Door de bepaling valt deze op grond van het verdrag vrij te stellen winst toch onder de objectvrijstelling.

Aansprakelijkheid executeurs (Edelweissroute)
Er komt geen richtlijn in de uitvoerende sfeer waarmee een executeur kan vastellen of hij voldoende heeft gedaan om van aansprakelijkstelling te zijn gevrijwaard. Weekers is wel bereid om met de professionele executeurs overleg te voeren over de bezwaren zij in de praktijk voorzien. Indien zou blijken dat executeurs veel vaker met aansprakelijkstelling te maken krijgen, zullen aanvullende maatregelen worden genomen. Deze kunnen dan worden ingevuld aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Dividendbelasting coöperaties
Weekers geeft aan dat de koper van een vennootschap geen ontgaansmotief kan hebben indien er bij de verkoper geen sprake is van een effectieve dividendbelastingclaim over de bestaande winstreserves van deze vennootschap.

Eén bankrekeningnummer
Op het gebruik van één bankrekeningnummer komt een uitzondering zodat toeslagen onder voorwaarden rechtstreeks aan kinderopvanginstellingen kunnen worden overgemaakt. Zowel de aanwijzing van de kindercentra als het stellen van nadere voorwaarden zal nog bij ministeriële regeling plaatsvinden.

Bron: Fiscaal totaal
 

Send this to a friend