Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

07-12-2011

2012 Memorie van Antwoord

2012 Memorie van Antwoord

Memorie van antwoord pakket Belastingplan 2012
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft vrijdag de Memorie van antwoord op de wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2012 aan de Eerste Kamer gezonden.

Verliesverdamping
De staatssecretaris geeft aan dat hij er geen enkel bezwaar tegen heeft als een onderneming maatregelen treft om eigen verliesverdamping te voorkomen als de maatregelen passen binnen de wet. Ook heeft hij geen bezwaar tegen een stelselwijziging om de fiscale jaarwinst te bepalen, als het nieuwe stelsel maar in overeenstemming is met goed koopmansgebruik en het om een eigen verlies gaat.

Stelselwijziging
De staatssecretaris geeft aan dat de inspecteur bij een stelselwijziging om een verliesverdamping te voorkomen zich niet al te snel op het standpunt zullen stellen dat de stelselwijziging is gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. Weekers vindt de volgende situaties aanvaardbaar om verliesverdamping tegen te gaan:

  • een realisatiemoment in te bouwen (bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel met stille reserves aan een dochtervennootschap te verkopen of een ruisende juridische afsplitsing);
  • een sale lease back;
  • of het opnemen van de (nieuw opgerichte) dochtervennootschap of afgesplitste vennootschap in een fiscale eenheid na het realisatiemoment.

Renteaftrekbeperking overnameholdings
De staatssecretaris gaat in op de volgende aspecten van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings:

  • Het deel van de overnamesom dat met vreemd vermogen is gefinancierd wordt bepaald op dezelfde manier als bij de oude (tot 1 januari 2007) geldende overnameholdingbepaling.
  • Ook na zeven jaar aflossing van de overnameschuld door de overnemer tot op 25% van de verkrijgingsprijs van de overgenomen onderneming, moet nog steeds een winstsplitsing plaatsvinden als beide vennootschappen met elkaar zijn gevoegd in een fiscale eenheid.
  • Als een 'bruidsschat' de tegenprestatie bij de verkrijging van de deelneming verlaagt, wordt de verkrijgingsprijs voor de renteaftrekregeling eveneens lager.
  • Er moet 'uitbreiding van een belang’ in de overgenomen vennootschap plaatsvinden: situatie waarin een moedermaatschappij van een fiscale eenheid geldt leent en dat stort als informeel kapitaal in de fiscaal gevoegde dochter.
  • De datum waarop tussen de overnemende en de overgenomen vennootschap een fiscale eenheid wordt aangegaan, is beslissend. Als de fiscale eenheid op of na 15 november 2011 wordt aangegaan, valt de overname per 1 januari 2012 onder de aftrekbeperking.

De salarisnorm in de 30%-regeling
Immigratie en emigratie, zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof in de loop van het jaar beïnvloedt de toepassing van de salarisnorm in de 30%-regeling niet; het salaris wordt tijdsevenredig herrekend naar een voljaarsalaris. Bij een parttime dienstverband vindt geen herrekening naar een voltijdssalaris plaats.

Voor perioden van eerdere tewerkstelling in Nederland in verschillende maanden wordt elke periode in een maand afgerond op een kalendermaand. Bij een eerder verblijf in Nederland van bijvoorbeeld drie weken in twee opeenvolgende maanden, wordt de looptijd van een latere 30%-regeling met twee maanden verkort.

Defiscalisering erfrecht
De defiscalisering van vorderingen en schulden voortvloeiend uit erfrecht geldt voor de erfgenamen in de rechte lijn en de ongehuwde partners die voor de Successiewet zijn gelijkgesteld met echtgenoten. Verder moet er sprake zijn van een verdeling uit wettelijk erfrecht of een daarmee materieel overeenkomende verdeling op grond van een testament voor het niet meetellen van vorderingen en schulden voor de grondslag van de vermogensrendementsheffing van box 3 in de inkomstenbelasting.

 

Bron: fiscaal totaal

Send this to a friend